IV Oś priorytetowa PO IR

IV Oś priorytetowa PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO przewiduje do realizacji cel szczegółowy 6. Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych.

IV Oś priorytetowa PO IR przewiduje, że:

  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych utworzonych na poziomie Unii
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu formuły rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • w odniesieniu do EFS: całość osi priorytetowej jest poświęcona innowacjom społecznym, współpracy transgranicznej lub obydwu tym obszarom

IV oś priorytetowa PO IR zakłada, że w ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących rozwoju potencjału do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.

W przypadku, gdy przekazywane wsparcie będzie nosić znamiona pomocy publicznej – będzie ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej. Pomoc publiczna udzielana w ramach Programu będzie zgodna z przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy publicznej mającymi zastosowanie w dniu jej przyznawania.

IV Oś priorytetowa PO IR obejmuje jeden cel tematyczny 1. (CT 1) oraz realizuje jeden priorytet inwestycyjny – Priorytet Inwestycyjny 1.a (PI 1.a).

Publiczne nakłady na B+R w Polsce znajdują się na poziomie średnim dla całej UE. W Polsce funkcjonuje wiele jednostek naukowych o znaczącym potencjale badawczym, prowadzone są prace B+R dotyczące większości obszarów nauki. Niektóre z polskich jednostek naukowych posiadają wysoką, ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej. Polska nauka znajduje się w okresie dynamicznych zmian, których efekty i wpływ na gospodarkę (w postaci lepiej wykształconych absolwentów, wyników prac B+R mogących mieć zastosowanie w gospodarce) będzie możliwy do określenia w ciągu najbliższych lat.

Dzięki inwestycjom podjętym w latach 2007-2013 poprawie uległy warunki infrastrukturalne w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie dotychczas obserwowane trendy i procesy wskazują, że wciąż dużym wyzwaniem jest silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką.

Świadczy o tym niewielka (choć wzrastająca w ostatnich latach) skala projektów podejmowanych wspólnie przez jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Prowadzenie efektywnej współpracy uwarunkowane jest potencjałem i ofertą sektora nauki, jak i możliwością komercyjnego wykorzystania efektów prac naukowców przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje oraz potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). Uwzględnienie w POIR takich obszarów będzie miało na celu m.in. weryfikację ich potencjału jako inteligentnych specjalizacji, co w przypadku pozytywnych rezultatów może prowadzić do aktualizacji KIS.