2. Cyfrowa Małopolska

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 2 – Cyfrowa Małopolska

Celem głównym osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Małopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska przewiduje do realizacji projekty w ramach działania:

DZIAŁANIE 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY