6. Dziedzictwo Regionalne

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 – Dziedzictwo Regionalne

Celem głównym osi priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Poddziałanie 6.1.2 UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

DZIAŁANIE 6.2 ROZWÓJ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Poddziałanie 6.2.1 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ:
Przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej w regionie, realizowane na terenie objętym formą ochrony przyrody, w tym na terenie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, m.in. poprzez:

 • czynną ochronę ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów cennych przyrodniczo, introdukcja i reintrodukcja gatunków chronionych i/lub zagrożonych);
 • rozwój zielonej infrastruktury (w tym m.in. likwidację barier ekologicznych);
 • opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą gmin;
 • budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej (w tym realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej);
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (np. ogrody botaniczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych);
 • rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocji obszarów cennych przyrodniczo;
 • tworzenie nowych oraz ochronę, pielęgnację i konserwację istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (w tym prowadzenie monitoringu przyrodniczego na formach ochrony przyrody).

Poddziałanie 6.2.2 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE:
Przedsięwzięcia wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów, w szczególności działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, zapewniające lepszą ochronę wartości przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów, w szczególności poprzez rozwój i promocję szlaków turystycznych i rekreacyjnych (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.)

Poddziałanie 6.2.3 REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH:
Przedsięwzięcia związane z realizacją zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych, przebiegających przez całe województwo i łączących główne jego ośrodki. Przedsięwzięcia służyć będą właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, zapewniając lepszą ochronę wartości przyrodniczych oraz przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów. Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach trybu pozakonkursowego.

DZIAŁANIE 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU

Poddziałanie 6.3.1 WSPARCIE LOKALNYCH ZASOBÓW:
Przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (np. zagospodarowywanie turystyczne otoczenia zbiorników i cieków wodnych).

Poddziałanie 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH:
Przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w tych miejscowościach.
Wykaz miejscowości uzdrowiskowych:

 • Krynica,
 • Muszyna,
 • Piwniczna,
 • Rabka,
 • Szczawnica,
 • Wapienne,
 • Wysowa,
 • Żegiestów
 • Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa