1. Gospodarka Wiedzy

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 1 – Gospodarka Wiedzy

Celem głównym osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy przewiduje do realizacji poniższe działania:

DZIAŁANIE 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI

DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

  • Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
  • Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
  • Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

DZIAŁANIE 1.2 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI