Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach wspierać będzie przedsięwzięcia ukierunkowane na:

 • realizację projektów badawczo-rozwojowych,
 • rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • wzmocnienie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R w ramach projektów o małej skali wspieranych w formie bonów na innowacje.

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych poprzez Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach zastosowanie będą mieć następujące zasady:

 • zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego,
 • wpływ na rozwój kluczowych technologii wspomagających (Key Enabling Technologies, KETs),
 • wspierane przedsięwzięcia powinny charakteryzować się: wysokim potencjałem do zastosowania wyników projektu w działalności gospodarczej, wysokim stopniem współpracy pomiędzy partnerami zaangażowanymi w realizację inwestycji, rzeczywistym zapotrzebowaniem na środki publiczne, istotnym znaczeniem dla gospodarki regionalnej, utrzymaniem trwałości i efektów realizacji projektu w regionie, pozytywnym wpływem na uzyskanie przez region pozycji lidera w danym obszarze (niszy), a także pozytywnym wpływem na środowisko naturalne,
 • w przypadku projektów związanych z prowadzeniem badań i prac rozwojowych lub świadczeniem usług B+R, ich realizacja służyć powinna osiągnięciu końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania (produktu, usługi lub procesu), umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej; preferowane będą projekty charakteryzujące się wyższym poziomem gotowości technologicznej ocenianej przed rozpoczęciem realizacji projektu,
 • wsparcie skoncentrowane zostanie na sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • w przypadku inwestycji dużych przedsiębiorstw wsparcie warunkowane będzie:

– dążeniem do zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki (np. w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, w tym głównie nowe etaty badawcze), natomiast preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, uczelniami, jednostkami naukowymi lub organizacjami pozarządowymi,

– zapewnieniem, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach realizowane jest poprzez 3 Poddziałania:

 • Poddziałanie 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW (100 000 000 EUR)
 • Poddziałanie 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW (40 000 000 EUR)
 • Poddziałanie 1.2.3 BONY NA INNOWACJE (20 000 000 EUR)