Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki: Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Zasady stosowane do przedsięwzięć wspieranych poprzez Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki:
1. promocja gospodarcza jak i samodzielne projekty MŚP powinny przynieść określone korzyści gospodarcze dla Małopolski, w tym przyczyniać się do zwiększenia eksportu podmiotów gospodarczych z Małopolski – mierzalne efekty realizowanych przedsięwzięć
2. realizowane będą kompleksowe i skoordynowane działania wzmacniające
wizerunek regionalnej gospodarki, obejmujące szerokorozumianą promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w oparciu o wypracowaną wspólnie z partnerami gospodarczymi, spójną politykę inwestycyjną regionu. Dokument stanowiący podstawę dla wsparcia w tym obszarze w przygotowaniu przez Województwo Małopolskie, we współpracy z partnerami gospodarczymi
3. wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
4. preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego
KOORDYNACJA SYSTEMU PROMOCJI POLSKIEJ GOSPODARKI
Planowane porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Województwami, w tym m.in. :
1. zobowiązanie się stron do wzajemnej współpracy
2. powołanie Zespołu ds. koordynacji promocji polskiej gospodarki za granicą
3. wypracowanie mechanizmów współpracy w zakresie działań związanych z promocją polskiej gospodarki za granicą
4. stosowanie wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki podczas zagranicznych imprez targowo–wystawienniczych

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki realizowane będzie poprzez 2 poddziałania i obejmie poniższe przykłady projektów:

  • Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

A. promocja oferty gospodarczej regionu

B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne

C. promocja innowacyjności D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie

A. nowe modele biznesowe
B. opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej
C. udział w imprezach targowo-wystawienniczych
D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności
E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny
F. dostosowania produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego

Jako element projektu możliwe jest skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych w zakresie związanym bezpośrednio z przedmiotem projektu, w tym np.: usługi doradcze w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwanie i dobór partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych.