Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP kieruje interwencję na wzmocnienie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP.
Realizacja działania przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających budowie silnego i stabilnego sektora MŚP w Małopolsce, jako warunku niezbędnego dla zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia zarówno z zakresu wsparcia dotacyjnego, jak i tworzenia systemu instrumentów finansowych wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich MŚP. Wsparcie dotacyjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się skoncentrować w obszarze wdrożeń prac B+R oraz na wsparciu produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
W przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (do 24 m-cy) środki EFRR będą przeznaczone na wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów ich dojrzałości gospodarczej.
Natomiast w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-ce, finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

  • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach działania zastosowanie będą mieć następujące zasady:

  • zgodność z zapisami Umowy Partnerstwa,
  • zastosowanie preferencji dla interwencji w obszarach specjalizacji regionalnej,
  • wyłączenie ze wsparcia projektów z branży handlu detalicznego, hurtowego (weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu). Wyłączeniu temu nie podlega rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny).

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP przewiduje 5 poddziałań, w ramach których realizowane będą wybrane typy projektów: