4. Regionalna Polityka Energ.

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 – Regionalna Polityka Energetyczna

Celem głównym osi priorytetowej 4. Regionalna Polityka Energetyczna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców regionu oraz poprawy jakości ich życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Oś priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych:
Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych

DZIAŁANIE 4.2 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH – EkoPrzedsiębiorstwa:

Poddziałanie 4.2.1 Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (PI 4.1):
1. Inwestycje w zakłady dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw

Poddziałanie 4.2.2 Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP (PI 4.2):
1. Kompleksowa termomodernizacja budynków
2. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (na użytek własny jak również na sprzedaż do sieci)
3. Kompleksowy projekt obejmujący:
a) termomodernizację budynków
b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji)
4. Wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzenie systemów zarządzania energią) – wyłącznie jako element projektu 1, 2 lub 3.

DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

Poddziałanie 4.3.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych
1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym przy zastosowaniu OZE (jako elementu projektu, z obowiązkowym wykazaniem w bilansie energetycznym wykorzystania energii ze źródeła odnawialnego np. bilans zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przy instalowaniu kolektorów słonecznych w szkołach)
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym przy zastosowaniu OZE (jako elementu projektu)

Poddziałanie 4.3.2 Rozwój budownictwa energooszczędnego
1. Projekty demonstracyjne, modelowe, promocyjne z zakresu wspierania budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Zakres prac, które mogą być elementem kompleksowego projektu termomodernizacji, np.:

  • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach;

DZIAŁANIE 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

DZIAŁANIE 4.5 TRANSPORT MIEJSKI