Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW)
w roku 2015 nie przewiduje się naborów wniosków