Działanie 1.1 Badania i innowacje

Działanie 1.1 Badania i innowacje – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Działanie 1.1 Badania i innowacje – cel szczegółowy oraz najważniejsze informacje:

Celem Działania jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw.
Wzrost gospodarczy i społeczny w ogromnej mierze uzależniony jest od poziomu i rozwoju działalności badawczo – rozwojowej (B+R), jak również wykorzystania wyników działań B+R, które są siłą napędową gospodarki. Jednakże ze względu na stosunkowo wysokie koszty związane z tworzeniem działów B+R, tylko niewielka liczba przedsiębiorstw, decyduje się na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w wyniku której wdrażane będą innowacje. W tym kontekście szczególnie istotne jest stworzenie mechanizmów angażujących przedsiębiorstwa w prowadzenie prac B+R. Adresatami Działania będą przede wszystkim MŚP rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo – rozwojowych samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi. Dofinansowane będą również inwestycje dużych przedsiębiorstw, wyłącznie pod warunkiem realizacji projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Przewiduje się finansowanie całego procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów. Wsparcie będzie obejmować fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych). Finansowane będą linie pilotażowe oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w tym w zakresie kluczowych technologii wspomagających. W wyniku prowadzonych prac i usług B+R osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie. Możliwe będzie także wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych. W ramach Działania przewiduje się również inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia badań. Wspierane będą również zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz dużych pod warunkiem współpracy z MŚP lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi
MŚP zgodnie ze zgłaszanym przez nie popytem. W incydentalnych uzasadnionych przypadkach realizowane będą projekty infrastrukturalne jednostek B+R, tj. wówczas gdy inwestycje infrastrukturalne będą stanowiły uzupełnienie istniejących zasobów, które są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i będą uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na podobną infrastrukturę B+R.

Efektem prowadzonych prac B+R powinno być opracowanie nowych produktów/usług/procesów, wprowadzenie ulepszeń do istniejących produktów/usług/procesów oraz urynkowienie produktów/usług/procesów.

W ramach Działania projekty realizowane będą wyłącznie w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej stanowić będzie podstawę do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw oraz samego regionu na rynku krajowym i międzynarodowym (dostosowanie oferty do faktycznych potrzeb i oczekiwań rynku, a także realizacja badań ukierunkowanych na rozwój specjalizacji regionu). Realizacja działania przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, wzrostu nakładów prywatnych i publicznych na działalność badawczo –rozwojową. Inwestycje w ramach B+R wpłyną na wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką w strategicznych dla regionu dziedzinach.

Typy projektów:

  • I. Projekty B+R przedsiębiorstw.
  • II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
  • III. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych.

Typ I i II można łączyć w ramach jednego projektu.
IZ RPO – L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu.

Beneficjenci:

– przedsiębiorcy,
– instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
– partnerstwo przedsiębiorstw2 i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
– partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Maksymalny % poziom wsparcia:

Pomoc publiczna na projekty B+R, w tym w podmiotach świadczących innowacyjne usługi:
– 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;

– 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
Intensywność pomocy można zwiększyć do max 80 % kosztów kwalifikowalnych:
a) + 10 pp. dla średnich przedsiębiorstw
b) + 20 pp. dla mikro i małych przedsiębiorstw;
c) + 15 pp. , jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
• projekt zakłada efektywną współpracę:
— między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
— między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
• wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte).
– 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku studiów wykonalności
Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć do max 70 % kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:
a) 10 pp. dla średnich przedsiębiorstw,
b) 20 pp. dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących innowacyjne usługi:
Zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 35% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw,
– 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Pomoc de minimis – do 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
Dla projektów generujących dochód – do 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki w finansowaniu, dla której podstawą będzie 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

  • w projektach B+R realizowanych przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z wiodącą rolą przedsiębiorstwa (projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie) – maksymalna wartość całkowita projektu 5 mln zł;
  • w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę przedsiębiorstw – maksymalna wartość całkowita projektu poniżej 10 mln zł;
  • w projektach dotyczących inwestycji w działalność B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi innych niż przedsiębiorcy – nie dotyczy

Warunki kwalifikowania inwestycji:

Realizacja przedsięwzięć w ramach Działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Projekty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Szczegółowe zasady realizacji/wdrażania inteligentnych specjalizacji zostaną określone w Programie Rozwoju Innowacji.

Preferowane będą projekty: realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw, realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych lub naukowych lub proinnowacyjnych, zapewniające uzyskanie praw własności przemysłowej (m.in. patentów na wynalazki, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych), realizowane przez MŚP, mające potencjał komercjalizacji i zapewnienie wdrożenia wyników B+R do gospodarki, dotyczące takich technologii/produktów, które zmniejszać będą obciążenia dla środowiska, zwiększające nakłady przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce i tworzące/rozwijające nowe działy B+R w przedsiębiorstwach.
Głównym adresatem Działania jest sektor MŚP (mikro – małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Beneficjentami mogą być duże przedsiębiorstwa8 pod warunkiem współpracy (zawarcia umowy o współpracy) w ramach projektu z MŚP lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Należy mieć na uwadze, że efekty takiego wspólnego projektu zawsze muszą być ukierunkowane również na MŚP, ponieważ wsparcie w CT 1 jest skoncentrowane na MŚP.

W ramach Działania o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku na konkurs prowadzą już zarejestrowaną działalność gospodarczą – w sensie oferowania produktów/ usług na rynku i uzyskiwania przychodów z ich sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów/usług muszą być większe od zera).

Realizacja przedsięwzięć z zakresu B+R musi zostać poprzedzona analizą rynkową, finansową i stworzeniem planu prac planowanego projektu badawczo – rozwojowego z zapewnieniem zastosowania rynkowego uzyskanych wyników.

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw
Finansowane będą kompleksowe projekty od fazy badawczo – rozwojowej do tzw. „pierwszej produkcji” włącznie z przygotowaniem do wdrożenia lub wybrane etapy tego procesu.
Projekty B+R będą realizowane w celu opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, obejmujące: badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe9, zakup wyników prac B+R, jeżeli są niezbędne do opracowania innowacyjnego rozwiązania, zakup lub wytworzenie prototypów, urządzeń / instalacji demonstracyjnych / linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami prac np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji (zgodnie z zasadami określonymi dla tzw. „pierwszej produkcji”)10, zakup usług związanych z realizacją projektu badawczego, przygotowanie m.in. niezbędnych ekspertyz, badań poprzedzających badania właściwe, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), komercjalizacja własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników prac B+R/ technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej, nieopatentowanej wiedzy technicznej), komercjalizacja efektów współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz B+R (współpraca przedsiębiorstw oraz jednostek prowadzących działalność badawczą, w tym dużych przedsiębiorstw), zakup lub wytworzenie środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia badań (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), wsparcie uzyskania praw wyłącznych11 dla własnych rozwiązań technicznych; działania związane z certyfikacją; wsparcie ochrony własności intelektualnej i wzornictwa (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), zakup praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej (wdrożenie zakupionych praw jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia uzupełniających/ dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, prac rozwojowych) (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), zakup usług świadczonych przez brokera innowacji.

Inwestycje badawczo – rozwojowe powinny być ukierunkowane na możliwość wdrożenia wyników do działalności gospodarczej. Wdrożenie wyników będzie natomiast mogło być dofinansowane w ramach CT 3 (Działanie 1.5).
W celu zmniejszenia ryzyka dofinansowania projektów, które nie będą ukierunkowane na realne wdrożenie wyników do oceny projektu zostanie wprowadzone kryterium odnoszące się do terminu wdrożenia wyników. Przedsiębiorca decyduje w jaki sposób będzie realizował projekt badawczo – rozwojowy, może:

  • samodzielnie realizować prace B+R z wykorzystaniem własnych zasobów z uwzględnieniem zlecania usług badawczych,
  • zlecić realizację prac B+R organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę,
  • realizować prace B+R we współpracy z innymi podmiotami tj. przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi, w tym spółkami celowymi uczelni.

W przypadku projektu przewidującego współpracę podmiotów w ramach partnerstwa kwestie dotyczące wzajemnych praw i obowiązków, w tym własności badań powinny być określone w stosownym porozumieniu lub w umowie.

W ramach I typu projektu przedsiębiorca może skorzystać z usług brokera innowacji wybranego przez siebie z bazy brokerów prowadzonej przez instytucję organizująca konkurs13. Broker świadczyć będzie usługi w zakresie: doradztwa i wsparcia w procesie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw, wsparcia w kontaktach z jednostkami realizującymi badania.
Deklaracja skorzystania z usługi brokerskiej będzie przedmiotem punktacji na ocenie merytorycznej.

Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięć, które są obarczone znacznym ryzykiem niepowodzenia. Akceptacja ryzyka niepowodzenia dotyczy wyłącznie projektów o wysokim potencjale innowacyjnym i rozwojowym. Każde ryzyko w realizacji przedsięwzięcia będzie ocenianie indywidualnie. Ocena ta może zakończyć się przerwaniem realizacji projektu bez ponoszenia konsekwencji przez realizującego projekt. Na etapie oceny będą brane pod uwagę kryteria doskonałości przedsięwzięcia, jego potencjalnego oddziaływania oraz jakości i skuteczności realizacji. Czynniki te mają zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu.

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R
W ramach projektu wspierane będą inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczej oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów/działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach, zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Warunkiem wsparcia inwestycji przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będzie przedstawienie analizy rynkowej, finansowej wraz ze stworzeniem planu prac planowanego projektu badawczo – rozwojowego z zapewnieniem zastosowania rynkowego uzyskanych wyników. Niezbędnym elementem planu będzie też analiza ryzyka, która określi najważniejsze czynniki powodzenia przedsięwzięcia i pozwoli oszacować jej słabe strony.
Inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw powinny zmierzać do kreowania innowacyjnych produktów i usług.

III typ projektu Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych
Inwestycje B+R będą realizowane w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów/usług.
Nie ma możliwości wsparcia infrastrukturalnego podmiotów świadczących usługi B+R jako niezależnego projektu a jedynie jako komponentu niezbędnego do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług.

Przedsięwzięcia w ramach infrastruktury B+R powinny służyć realizacji wskazanych w projekcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce).

W zakresie usług podmiotów B+R bezpośrednimi odbiorcami będą przedsiębiorcy. Inwestycje infrastrukturalne w jednostkach świadczących usługi w zakresie B+R, powinny stanowić uzupełnienie istniejących zasobów, jeśli te zasoby nie są wystarczające, by realizować założone cele badawcze.

Inwestycje infrastrukturalne w jednostkach świadczących usługi w zakresie B+R powinny być niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i będą uwarunkowane zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na podobną infrastrukturę B+R.
Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R powinna być dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie.

Finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych jest możliwe tylko wówczas gdy infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji projektu badawczo – rozwojowego.
Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R powinien charakteryzować możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych.

Pozostałe warunki kwalifikowania inwestycji:
Pomoc w ramach Działania udzielana jest na projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego i ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Oznacza to, że siedziba wnioskodawcy/partnera oraz miejsce realizacji projektu muszą znajdować się na terenie województwa lubuskiego. Wykonawca usługi również powinien mieć siedzibę na terenie województwa lubuskiego, jednakże w uzasadnionych przypadkach np. gdy nie ma jednostki wykonującej konkretne badanie na terenie województwa lubuskiego, dopuszczalna jest realizacja usługi przez wykonawcę spoza regionu. Przedsiębiorcy, jako ostateczni odbiorcy pomocy, muszą posiadać siedzibę w województwie lubuskim.

W ramach Działania nie ma możliwości wynajmu lub dzierżawy zakupionych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych innym podmiotom.

W przypadku projektów generujących dochód Beneficjent jest zobowiązany do stosowania art. 61 Rozporządzenia ogólnego oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom:
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych, dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r., str. 2);
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – przed upływem okresu wykluczenia.
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. nr 197 poz. 1661 z późn. zm.).
Dodatkowe warunki kwalifikowania inwestycji zostaną określone w Regulaminie konkursu.

Instytucja Zarządzająca RPO-Lubuskie 2020: www.rpo.lubuskie.pl

Działanie 1.1 Badania i innowacje – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020:

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !