RPO Lubuskie

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – stanowi narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Celem głównym Programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. Cel ten w pełni wpisuje się w określone w Strategii Europa 2020 priorytety z uwzględnieniem regionalnej specyfiki i będzie dążył do ich realizacji poprzez odpowiednie zaplanowanie interwencji.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – dowiedz się więcej o programie:

Województwo lubuskie charakteryzuje się niską konkurencyjnością oferty badawczej, co wynika zarówno z niskich nakładów na działalność sektora badawczo-rozwojowego, ich struktury, jak również z niewystarczającej jakości usług innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu oraz słabej współpracy sektora B+R i przedsiębiorców, a przez to bardzo ograniczonej dyfuzji innowacji. Należy zatem stopniowo przenosić ciężar finansowania aktywności w obszarze B+R z sektora publicznego na sektor prywatny, aby zapewnić większą efektywność działań innowacyjnych. Na poziomie województwa lubuskiego obserwuje się również słabe lub bardzo słabe powiązanie świata nauki i biznesu, co dodatkowo wzmacnia niekorzystne uwarunkowania wpływające na ograniczenia rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz generowanie miejsc pracy.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 obejmuje 10 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa lubuskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje
 2. Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy
 3. Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna
 4. Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura
 5. Oś Priorytetowa 5. Transport
 6. Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy
 7. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna
 8. Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja
 9. Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna
 10. Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubuskim na uwagę zasługuje Oś priorytetowa I – Gospodarka i innowacje. W tym zakresie Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 realizuje 2 cele tematyczne: CT1 i CT3 oraz w ramach każdego ze wskazanych celów tematycznych określone priorytety inwestycyjne. Mając na uwadze potrzebę koncentracji wsparcia, która pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, zaplanowane działania w ramach 1 OP połączyły interwencję dwóch celów tematycznych (CT: 1, 3). Połączenie interwencji CT1 oraz CT3 ma bezpośrednio wpłynąć na zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorcami (w szczególności MŚP), a także na wzrost absorpcji innowacji przez gospodarkę. Łączenie działań zarezerwowanych dla CT1 oraz CT3 w jednej OP gwarantuje sukces w realizacji obu celów tematycznych ze względu na ich komplementarność.

W ramach połączonych celów tematycznych CT1 i CT3 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 realizuje odpowiednie cele szczegółowe na poziomie poniższych priorytetów inwestycyjnych:

a)      Priorytet Inwestycyjny 1.b (PI 1b): Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

b)      Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a) Lepsze warunki do rozwoju MŚP

c)       Priorytet Inwestycyjny 3.b (PI 3b) Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

d)      Priorytet Inwestycyjny 3.c (PI 3c) Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 na poziomie poszczególnych priorytetów inwestycyjnych przewiduje określone typy przedsięwzięć do objęcia wsparciem:

a)      Priorytet Inwestycyjny 1.b (PI 1b): Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Przykładowe typy projektów:

 • inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw w tworzenie i rozwój laboratoriów i działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwie,
 • zakup przez przedsiębiorstwa aparatury, sprzętu, technologii, etc. w celu wyposażenia istniejących lub powstających laboratoriów, działów B+R na rzecz prowadzenia badań zmierzających do kreowania innowacyjnych produktów i usług,
 • komercjalizacja własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników prac B+R/technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą),
 • wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych,
 • komercjalizacja efektów współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz B+R (konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek prowadzących działalność badawczą, w tym dużych przedsiębiorstw),
 • niezbędne do realizacji usług innowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym przede wszystkim w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych,
 • zakup lub wytworzenie prototypów/linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami prac, np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji (zgodnie z zasadami określonymi dla tzw. pierwszej produkcji).

Główni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
 • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
 • konsorcja przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

b)      Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a) Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Przykładowe typy projektów:

 • rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką,
 • wsparcie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne jako nieznaczny element projektu (drogi wewnętrzne mogą stanowić tylko i wyłącznie nieznaczny element projektu, uzupełniający realizację całego przedsięwzięcia),
 • voucher/bon na innowacje,
 • broker innowacji,
 • oferta IOB wspierająca rozwój innowacji w regionie,
 • promowanie i upowszechnianie kultury innowacyjności wśród MŚP,
 • zaawansowane systemy wsparcia dla MŚP w zakresie rozwoju innowacji, w tym z wykorzystaniem TIK (źródła finansowania, ochrona własności intelektualnej, marketing, promocja za granicą kraju itp., wyjazdy studyjne dedykowane określonym branżom, związane m.in. z inteligentnymi specjalizacjami, wdrażanie nowych modeli biznesowych z przeznaczeniem dla MŚP).

Główni beneficjenci:

 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
 • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • partnerzy w ramach beneficjentów OP.

c)       Priorytet Inwestycyjny 3.b (PI 3b) Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Przykładowe typy projektów:

 • dostosowywanie modeli biznesowych, procesów organizacyjnych, kanałów sprzedaży do ekspansji na nowe rynki zbytu,
 • udział i promocja MŚP w targach, misjach i wystawach, głównie zagranicznych, jako element kompleksowej realizacji strategii rozwoju firmy,
 • promocja gospodarcza regionu.

Główni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

d)      Priorytet Inwestycyjny 3.c (PI 3c) Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Przykładowe typy projektów:

 • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez MŚP,
 • wsparcie rozwoju istniejących MŚP, w tym m. in.:
  • wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  • wprowadzanie nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw (w tym m. in. sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie),
  • zakup sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi,
  • zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • budowa lub modernizacja zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE).

 Główni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
 • podmiot wdrażający instrument finansowy.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – Sprawdź planowany harmonogram naboru wniosków !

 1. RPO Lubuskie 2020, harmonogram naborów – rok 2016