Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP)

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP) – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

 

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP) – cel szczegółowy działania / poddziałania:

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Wsparcie w ramach działania koncentrować się będzie w szczególności na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP a zwłaszcza na wzroście wydajności pracy i efektywności produkcji. Z tego względu niezwykle istotne będzie dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących nowoczesne technologie a także innych inwestycji w innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i procesów zarządzania, zwłaszcza tych inwestycji, poprzedzonych realizacją prac badawczych, rozwojowych, tworzeniem prototypów czy modeli demonstracyjnych w ramach Działania 1.1. Inwestycje o charakterze wdrożeniowym (poprzedzone realizacją prac badawczo – rozwojowych) przyczynią się do lepszego włączenia efektów prac B+R do gospodarki a także do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu prac B+R.

Preferowane będą projekty wspierające innowacje w inteligentnych specjalizacjach regionu. Innowacyjność przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw, pozwalając na ich szybki rozwój, bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb klientów, dostosowanie do wymogów globalnej gospodarki oraz będzie prowadzić do wzrostu zatrudnienia. Priorytetowo będą traktowane inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem innowacji oraz dużym potencjałem rynkowym.

W ramach działania zaplanowano również dofinansowanie inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym w zakresie ekoinnowacji, Wsparcie obejmie w szczególności: rozbudowę przedsiębiorstw, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek nowych i/lub ulepszonych produktów/usług. Dofinansowaniem zostaną objęte także przedsięwzięcia służące rozwojowi produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno – komunikacyjnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów i usług cyfrowych, w tym również na unowocześnienie ich zaplecza technicznego. Ważnym obszarem wsparcia będzie także rozwój infrastruktury związanej z wykorzystywaniem nowych technologii gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych oraz zakup licencji na oprogramowanie i sprzęt teleinformatyczny będących elementem kompleksowych działań modernizacyjnych bazy technologicznej firm. Ponadto pomoc finansowa zostanie skierowana na szersze wykorzystanie sprzedaży internetowej w działalności handlowej (aplikacje takie jak e-handel). W ramach Działania planuję się również wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (decyzję w tym zakresie podejmie Zarząd Województwa Lubuskiego) Zastosowanie instrumentów finansowych wpłynie na zwiększenie efektywności środków publicznych zaangażowanych w instrumenty finansowe, poprawi efektywność oraz zwiększy skalę działania podmiotów. Dofinansowanie MŚP powinno przyczynić się do zwiększenia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, do zwiększenia skali prowadzonej działalności, tworzenia nowych miejsc pracy, a także wzrostu produkcji sprzedanej oraz potencjału rynkowego województwa.

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP – typy projektów:

  • I typ projektu Wdrożenie wyników projektów badawczo – rozwojowych

Wsparcie związane z: wykorzystaniem/wdrożeniem wyników prac B+R (projekty wysoce innowacyjne) 37, wykorzystaniem wyników badań naukowych/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związane z wdrażanym produktem lub usługą opracowanym/zakupionym w Działaniu 1.1.
Celem ww. działań jest bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów, usług w tym m.in. rozpoczęcia świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R, uruchomienie nowych/innowacyjnych procesów.
Wykorzystanie /wdrożenie wyników należy rozumieć w szczególności jako ich zastosowanie do produkcji masowej (w odróżnieniu od pierwszej produkcji).

  • Typ II projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie inwestycyjne MŚP w zakresie; wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, w tym również modernizacja i wprowadzanie ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowa i/lub modernizacja zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcja urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez MŚP, wprowadzania nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw (w tym m. in. sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie), zakupu sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi, zakupu licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Beneficjenci:

– przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
– partnerstwa/zrzeszenia MŚP
– podmiot wdrażający instrument finansowy.

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

  • wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w działalności przedsiębiorstw – projekty poniżej 10 mln zł całkowitej wartości w przypadku wsparcia w formie dotacji
  • wsparcie inwestycyjne MŚP – nie dotyczy

Warunki kwalifikowania wydatków:

W ramach Działania preferowana będzie realizacja projektów w obszarach wskazanych, jako inteligentne specjalizacje regionu. Wspierane będą również instrumenty, które wskażą nowe specjalizacje, nowe obszary (przedsiębiorcze odkrywanie). Szczegółowe zasady realizacji/wdrażania inteligentnych specjalizacji zostaną określone w Programie Rozwoju Innowacji.

Preferencją zostaną objęte przedsięwzięcia z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców, ekozarządzanie i marketing ekologiczny.
Wsparciem mogą być objęte MŚP. Brak możliwości wsparcia dużych przedsiębiorstw.
W ramach Działania o dofinansowanie mogą ubiegać się funkcjonujące przedsiębiorstwa, które w dniu złożenia wniosku na konkurs prowadzą już zarejestrowaną działalność gospodarczą – w sensie oferowania produktów/ usług na rynku i uzyskiwania przychodów z ich sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów/usług musza być większe od zero).

W ramach Działania nie jest możliwe wsparcie zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (dofinansowanie na ten cel można uzyskać w CT8).

W ramach Działania nie ma możliwości wynajmu lub dzierżawy zakupionych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych innym podmiotom.
Pomoc nie może być udzielona Beneficjentom: na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych, dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 1 października 2004 r., str. 2); którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – przed upływem okresu wykluczenia; którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. nr 197 poz. 1661 z późn. zm.). Dodatkowe warunki kwalifikowania inwestycji zostaną określone w Regulaminie konkursu.

Instytucja Zarządzająca RPO-Lubuskie 2020: www.rpo.lubuskie.pl

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020:

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !