Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP wskazuje jako cel główny: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw nie jest możliwy bez dywersyfikacji i rozszerzenia działalności przedsiębiorstw przede wszystkim na rynki zagraniczne. Podstawowym zadaniem jest więc rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Tym bardziej, że województwo lubuskie posiada strategiczne położenie, w którym zbiegają się szlaki paneuropejskie oraz szeroką ofertę terenów inwestycyjnych. Niestety do głównych czynników utrudniających podjęcie współpracy z firmami zagranicznymi należy zaliczyć niską konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa lubuskiego, niski stopień ich ekspansywności na inne rynki, głównie zagraniczne oraz brak nowoczesnych systemów zarządzania. Ponadto wyjście z produktem poza granice regionu czy kraju wymaga zarówno nakładów finansowych, działań marketingowych jak i wiedzy w zakresie internacjonalizacji działalności czego brakuje większości lubuskim przedsiębiorcom. W związku z tym w ramach Działania zakłada się dofinansowanie kompleksowego wsparcia zarówno dla indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup przedsiębiorstw. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP kieruje wsparcie zostanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.

Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowym i międzynarodowych, promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej. Interwencja będzie polegała w głównej mierze na współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach itp. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą miały możliwość skorzystania z doradztwa ukierunkowanego na opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia lubuskich przedsiębiorstw nastąpi także poprzez ułatwienie przedsiębiorcom a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dostępu do wysokiej jakości nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami Polski oraz w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych.

Działania na rzecz promocji oraz umiędzynarodawiania lubuskich przedsiębiorstw będą miały przede wszystkim charakter pośredni – przy współpracy z IOB lub samorządem terytorialnym (m.in. zorganizowany udział konkretnych przedsiębiorców z danej branży/ funkcjonujących w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu w targach, misjach gospodarczych, czy wystawach, w tym zagranicznych, jak również prowadzenie działań na rzecz propagowania informacji niezbędnych do ekspansji na rynkach zagranicznych). Uzupełnieniem będzie wsparcie bezpośrednie tj.: indywidualny udział MŚP w targach, misjach gospodarczych, w tym zagranicznych.

Promocja regionu jako przyjaznego miejsca do inwestowania spowoduje zintensyfikowanie współpracy gospodarczej oraz wzrost wymiany handlowej, wpłynie zdecydowanie na wzrost inwestycyjnej atrakcyjności regionu. Efektem wsparcia powinno być także zwiększenie skali działalności gospodarczej, nawiązanie przez grupy przedsiębiorstw trwałych kontaktów międzynarodowych, co przełoży się za wzrost wielkości eksportu, zmianę jego struktury poprzez wzrost udziału eksportu na rynki europejskie. Realizacja inwestycji przyczyni się również do podejmowania dalszych inwestycji w przedsiębiorstwach.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP realizowane jest poprzez 2 poddziałania:

  • Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT
  • Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.