Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje i jako cel główny zakłada zwiększoną aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw.

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa realizowane jest poprzez 2 poddziałania, skierowane do różnych grup Beneficjentów oraz wskazuje rózne typy projektów im dedykowane:

 • Poddziałanie nr 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
 • Poddziałanie nr 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WROF

Typy projektów:

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematów 1.2 A i 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu w tym także oparte na kluczowych technologiach wspomagających (ang. KET).

W ramach poniższych kierunków wsparcia możliwa będzie także realizacja działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewnia ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:

a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.
Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
 • opracowaniu linii pilotażowych,
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających / dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.
Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
 • wzornictwa przemysłowego,
 • rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw:
Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu.
Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.
Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross financingu).

W schematach 1.2 A i 1.2 B preferencję uzyskają projekty:

 • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;
 • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
 • realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;
 • projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm;

1.2 C Usługi dla przedsiębiorstw:

a) profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu m.in. parki technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz inne organizacje wspierające procesy innowacji w przedsiębiorstwach.
Specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw w zakresie:

 • specjalistycznych usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych,
 • usług asystentów innowacji i brokerów innowacji,
 • stymulowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
 • doradztwa i pośrednictwa technologicznego, transferu technologii oraz informacji o nowych technologiach,
 • ochrony i wyceny własności intelektualnej,
 • audytu technologicznego,
 • wdrażania innowacyjnych produktów i usług,
 • pośrednictwa kooperacyjnego,
 • rozwoju firm technologicznych,
 • indywidualnego wsparcia i strategicznego doradztwa dla wsparcia procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przygotowania do uczestniczenia we wspólnotowych programach badawczych i innowacyjnych UE.

Bezpośrednim beneficjentem pomocy będą przedsiębiorstwa, które wybierają wsparcie oferowane w danych instytucjach (popytowy charakter wsparcia), wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji w przedsiębiorstwach i efektywniejszego wykorzystania potencjałurozwojowego firm.

b) działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). Wsparcie MSP poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP).
Wsparcie może być udzielone na:

 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:
 • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych,
 • wykonanie analiz przedwrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
 • konsultacje i doradztwo w zakresie poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu,
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi bonu.
 • Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wykonawcy powyższych usług powinni mieć z zasady siedzibę/lokalizację na terenie województwa dolnośląskiego,w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna będzie realizacja usługi przez wykonawcę spoza Dolnego Śląska.
Rezultatem skorzystania z „Bonu na innowacje” ma być między innymi:
– ulepszenie produktu, posiadanej technologii,
– zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB.
Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem.
Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie pod warunkiem, że inwestycje infrastrukturalne:

 • stanowią uzupełnienie istniejących zasobów,
 • są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych (specjalistycznych),
 • są uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na stworzenie tej infrastruktury5,
 • umożliwią redukcję kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem/utworzeniem podobnej infrastruktury, inkubacji przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia prac B+R.

Ze wsparcia wyłączone są wydatki na infrastrukturę administracyjną (np. o charakterze biurowym).

Beneficjenci:

W zakresie projektów typu 1.2.A.:

 • przedsiębiorcy;
 • IOB, w tym organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorcy typu spin off;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

W zakresie projektów typu 1.2.B.:

 • przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorcy typu spin off;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

W zakresie projektów typu 1.2.C.:

 • MŚP8;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje;
 • IOB, w tym organizacje pozarządowe w zakresie instrumentu typu bon na innowacje.
 • Bezpośrednim odbiorcą wsparcia w tym schemacie będą MŚP.

W zakresie projektów typu 1.2.D.:

 • IOB, w tym organizacje pozarządowe;

Instytucja Pośrednicząca:

 • Poddziałanie nr 1.2.1 – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
 • Poddziałanie nr 1.2.2 – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca / Związek ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Maksymalny poziom wsparcia:

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

 • w przypadku projektów dotyczących tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw – do 25 mln wartości projektu (kwota może ulec zmianie po uzgodnieniach dot. linii demarkacyjnej);
 • w przypadku projektów dotyczących prowadzenie prac B+R – do 5 mln wartości projektu (kwota może ulec zmianie po uzgodnieniach dot. linii demarkacyjnej);
 • w przypadku projektów dotyczących usług na rzecz MŚP świadczonych przez IOB – do 100 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę;
 • w przypadku projektów wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 100 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę.

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !