RPO Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) ma na celu realizację założeń zawartych w Umowie partnerstwa, w szczególności zdefiniowanych celów głównych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – dowiedz się więcej o programie:

Województwo dolnośląskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju (pod względem PKB na mieszkańca 2 miejsce w Polsce), a jednocześnie jest istotnym ośrodkiem badawczym i akademickim, o ponadregionalnym znaczeniu. Szczególnie wysoki jest poziom rozwoju przemysłu nowych technologii. Region ma również wiele potencjałów rozwojowych o znaczeniu ponadregionalnym, a często ogólnokrajowym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć intensyfikowanie jego związków z zagranicą (inwestycyjnych, turystycznych, handlowych, naukowo ‐ badawczych i kulturalnych), rozwijanie potencjału naukowo‐badawczego i ściślejsze wiązanie go ze sferą przedsiębiorczości i tym samym zwiększanie poziomu technologicznego i innowacyjnego gospodarki. Potencjałem regionu jest transport wodny na Odrze oraz promocja regionu jako obszaru turystycznie i gospodarczo atrakcyjnego (dolnośląskie jako jedna z „wizytówek” Polski). Niekorzystną cechą rozwojową województwa jest rosnący stopień zróżnicowań wewnątrzregionalnych. Jednocześnie uwidaczniają się wyraźne trendy suburbanizacyjne, obserwowane m.in. w powiatach w pobliżu Wrocławia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) obejmuje 11 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Technologie informacyjno‐komunikacyjne
 3. Gospodarka niskoemisyjna
 4. Środowisko i zasoby
 5. Transport
 6. Infrastruktura spójności społecznej
 7. Infrastruktura edukacyjna
 8. Rynek pracy
 9. Włączenie społeczne
 10. Edukacja
 11. Pomoc techniczna

W ramach każdej ze wskazanych osi priorytetowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) realizuje określone cele założone w Umowie Partnerstwa, które przedstawiają się jak poniżej:

1.Cel główny „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki

Zgodność RPO WD z tym celem głównym zapewniają osie priorytetowe: 1 (Przedsiębiorstwa i innowacje), 2 (Technologie informacyjno‐komunikacyjne), 3 (Gospodarka niskoemisyjna), 4 (Środowisko i zasoby), 7 (Infrastruktura edukacyjna), 8 (Rynek pracy), 10 (Edukacja).

2.Cel główny „Poprawa spójności społecznej i terytorialnej

Zgodność RPO WD z tym celem głównym zapewniają osie priorytetowe: 2 (Technologie informacyjno‐komunikacyjne), 5 (Transport), 6 (Infrastruktura spójności społecznej), 7 (Infrastruktura edukacyjna), 9 (Włączenie społeczne), 10 (Edukacja).

3.Cel główny „Poprawa efektywności administracji publicznej”

Zgodność RPO WD z tym celem głównym zapewnia oś priorytetowa: 2 (Technologie informacyjno – komunikacyjne).

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) uwagę koncentruje w Osi priorytetowej I – Przedsiębiorstwa i innowacje.

Oś priorytetowa I – Przedsiębiorstwa i innowacje obejmuje dwa cele tematyczne: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (CT 1) oraz Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) (CT 3).

Na realizację CT1 zostanie przeznaczone 163 503 787 EUR, a na realizację CT3 252 042 931 EUR.

Integracja interwencji ukierunkowanej na poszczególne obszary w zakresie dwóch celów tematycznych (1 i 3), zwiększy jej efektywność. Rozwiązanie to jest zgodne z polityką rozwoju dążącą do stymulacji wzrostu gospodarczego opartego na poprawie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Oba Cele tematyczne przyczyniają się do realizacji tego samego celu głównego Umowy Partnerstwa (UP): „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki” oraz realizują jej dwa cele szczegółowe: Podnoszenie jakości i umiędzynarodowienia badań oraz wzrost wykorzystania ich wyników w gospodarce i Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wsparcie działań w ramach CT 1 jest kierowane wyłącznie na obszary wskazane w regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji.

W ramach Osi priorytetowej I – Przedsiębiorstwa i innowacje – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD), w odniesieniu do wsparcia rozwoju przedsiębiorstw przewiduje poniższe działania:

Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b), cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo‐rozwojowa przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność B+R. W ramach wsparcia planuje się realizację przez przedsiębiorstwa projektów badawczych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi. Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in.: na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorcy typu spin off;
 • IOB, w tym organizacje pozarządowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na
 • innowacje/koordynacji usług proinnowacyjnych;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami
 • wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi
 • przez te podmioty.

Priorytet inwestycyjny 3a (PI 3a), cel szczegółowy: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP.

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

W zakresie infrastruktury służącej przedsiębiorcom wsparcie otrzymają projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności, parków biznesu do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Beneficjenci:

 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • MŚP.
 • IOB;
 • LGD;
 • specjalne strefy ekonomiczne;

Priorytet Inwestycyjny 3b (PI 3b), cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Działanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wsparcie ukierunkowane jest na zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP (np. stworzenie bądź rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa). Wspierane projekty obejmą również w zakresie wynikającym ze strategii rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstwa dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych i misji zagranicznych, udziału w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za granicą, a także w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym oraz organizację zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstw ‐ ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych. Realizowane będą działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz promocję gospodarczą regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów.

Beneficjenci:

 • MŚP;
 • IOB;
 • LGD;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst.

Priorytet Inwestycyjny 3c (PI 3c), cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową ‐ prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw ‐ dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach priorytetu inwestycyjnego będą wspierane inwestycje w zakresie uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach wspartych w ramach działania 1.2.

Beneficjenci:

 • MŚP;
 • zgrupowania i partnerstwa MŚP;
 • podmiot wdrażający instrument finansowy.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – sprawdź harmonogram naboru wniosków !

 1. Rok 2016: RPO WD Harmonogram-2016(27.7.2016)
 2. Rok 2017: RPO WD Harmonogram-2017