Działanie 1.2 Badania celowe

Działanie 1.2 Badania celowe – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 1.2 Badania celowe jako cel główny wskazuje zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Do najważniejszych barier wpływających na niską aktywność B+R przedsiębiorstw w regionie należy zaliczyć wysokie koszty innowacji, brak wykwalifikowanego personelu oraz ryzyko braku osiągnięcia założonego celu, które wynika ze specyfiki prowadzenia prac B+R. Istnieje zidentyfikowana potrzeba uruchomienia kompleksowego systemu wsparcia inwestycji ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Oczekiwanym rezultatem tego typu przedsięwzięć jest wzrost innowacji wytwarzanych i wdrażanych w regionie przez przedsiębiorstwa. Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.

Typy projektów:

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.
Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego.

Beneficjenci:

  • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wytycznych programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020.
3. Wsparcie w ramach Działania nie obejmuje wdrożenia wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży. Możliwe jest natomiast uruchomienie pierwszej produkcji, co oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp.
4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.
5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom wsparcia:

Badania przemysłowe:

  • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80 %
  • Średnie przedsiębiorstwa: 75 %
  • Duże przedsiębiorstwa: 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

  • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 50%
  • Duże przedsiębiorstwa: 40 %

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

  • Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN

Planowana kwota alokacji na konkurs: 132 484 551 PLN

Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (www.lawp.eu)