RPO Lubelskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 za cel główny stawia podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – dowiedz się więcej o programie:

Województwo lubelskie, pomimo ogólnego postępu gospodarczego notowanego w ostatnich latach, nadal zaliczane jest do regionów słabych strukturalnie. Region charakteryzuje się niższą wartością wielu wskaźników w porównaniu do średnich wartości w Polsce oraz UE, również wskaźników kluczowych wskazanych w Strategii Europa 2020. W związku z tym podstawą podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu jest kreowanie nowych produktów i rozwiązań. Głównym problemem województwa w tym zakresie są niskie nakłady przeznaczane na badania i rozwój, w szczególności te pochodzące z sektora prywatnego. Jednocześnie możliwości regionalnego środowiska badawczo-rozwojowego nie są w pełni wykorzystywane.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 obejmuje 14 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa lubelskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. OŚ PRIORYTETOWA 1 BADANIA I INNOWACJE
 2. OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWE LUBELSKIE
 3. OŚ PRIORYTETOWA 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
 4. OŚ PRIORYTETOWA 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
 5. OŚ PRIORYTETOWA 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
 6. OŚ PRIORYTETOWA 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
 7. OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
 8. OŚ PRIORYTETOWA 8 MOBILNOŚĆ REGIONALNA I EKOLOGICZNY TRANSPORT
 9. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY
 10. OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN
 11. OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
 12. OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE
 13. OŚ PRIORYTETOWA 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
 14. OŚ PRIORYTETOWA 14 POMOC TECHNICZNA

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim na uwagę zasługuje Oś priorytetowa I – Badania i innowacje oraz Oś priorytetowa 3 – Konkurencyjność przedsiębiorstw.

W tym zakresie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 realizuje 2 cele tematyczne: CT1 (w ramach osi priorytetowej I) i CT3 (w ramach osi priorytetowej III) oraz w ramach każdego ze wskazanych celów tematycznych określone priorytety inwestycyjne.

W ramach osi priorytetowej I – Badania i innowacje – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 realizuje odpowiednie cele szczegółowe na poziomie poniższych priorytetów inwestycyjnych:

a)      Priorytet Inwestycyjny 1.a (PI 1a): Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Cel główny: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach powyższego priorytetu planuje się wsparcie inwestycji związanych ze stworzeniem infrastruktury, wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym i promowaniem wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorstw.

Do głównych grup beneficjentów należą jednostki naukowe prowadzące działalność gospodarczą.

b)      Priorytet Inwestycyjny 1.b (PI 1b): Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel główny: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Wsparcie udzielane w ramach w/w priorytetu będzie koncentrować się na pobudzeniu sektora prywatnych przedsiębiorstw do prowadzenia własnych prac B+R z udziałem jednostek naukowych, szkół wyższych.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia będą w szczególności polegały na:

 • opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe),
 • stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa,
 • transferze/rozpowszechnianiu stworzonych rozwiązań, w szczególności technologicznych.

Do głównych grup beneficjentów należą przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu (w zakresie usług związanych z transferem technologii).

W ramach osi priorytetowej III – Konkurencyjność przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 realizuje odpowiednie cele szczegółowe na poziomie poniższych priorytetów inwestycyjnych:

a)      Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a): Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel główny: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

W ramach priorytetu planowane są działania, mające na celu: rozwijanie zaawansowanych, wyspecjalizowanych i udoskonalonych usług doradczych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Wsparcie ukierunkowane będzie m.in. na:

 • instytucje otoczenia biznesu, w szczególności inkubatory przedsiębiorczości, oferujące specjalistyczne usługi doradcze w zakresie m.in. początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa, gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz strategii i monitorowania biznesu (profesjonalizacja usług oraz zakup podstawowego wyposażenia IOB); ewentualne działania z zakresu preinkubacji będą komplementarne z PO PW;
 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP poprzez wsparcie usług doradczych w formie m.in. „bonu na doradztwo”;
 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP w formie wejść kapitałowych dokonywanych przez instytucje spełniające kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014. Zastosowanie tego instrumentu będzie jednak uzależnione od ostatecznych wyników oceny ex-ante w zakresie instrumentów finansowych;
 • przedsiębiorstwa odpryskowe (powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych) oparte na badaniach i kapitale intelektualnym z przeznaczeniem na tworzenie innowacji, przedsiębiorczości, wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarki. Elementem wspomagającym realizację celu priorytetu będą również działania związane z pobudzaniem tworzenia firm spin-off i spin-out przez naukowców na bazie wyników prac badawczych. Powyższe w bezpośredni sposób przyczyni się do realizacji celu 1.1 RSI – Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza przedsiębiorczości technologicznej. Specjalistyczne usługi świadczone dla biznesu zostaną ukierunkowane na upowszechnianie nowych modeli biznesowych oraz rozwój zdolności produkcyjnych;
 • jednostki samorządu terytorialnego na działania związane z organizacją terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich) oraz kompleksowe ich zagospodarowanie (tereny typu „greenfield” oraz „brownfield”) obejmujące m.in. uporządkowanie i przygotowanie w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowę lub modernizację jedynie wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Interwencje te będą miały na celu zwiększenie liczby obiektów odpowiedniej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz dostosowanie do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenia gospodarczego.

Do głównych grup beneficjentów należą:

 • podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

b)      Priorytet Inwestycyjny 3.b (PI 3b): Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel główny: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Wsparcie w ramach PI 3b zostanie skierowane w szczególności na:

 • działania związane z promocją oferty przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na nowych rynkach zbytu.
 • działania związane z promocją gospodarczą regionu oraz tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania.

W ramach priorytetu, zaplanowano wsparcie działań związanych z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych. Interwencje będą polegały również a współfinansowaniu kosztów udziału przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach itp. wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.

Do głównych grup beneficjentów należą:

 • instytucje otoczenia biznesu,
 • samorząd województwa lubelskiego,
 • przedsiębiorstwa MŚP.

c)       Priorytet Inwestycyjny 3.c (PI 3c): Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel główny: Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

 

W ramach PI 3c przewiduje się wsparcie następujących rodzajów projektów:

 • stworzenie i doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Główne działania w ramach priorytetu zostaną skupione na stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług, w tym usług w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (w tym optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem czy współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne) i wprowadzania procesów modernizacyjnych.

Do głównych grup beneficjentów należą:

 • przedsiębiorstwa MŚP,
 • podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

RPO_Lubelskie_Harmonogram_naboru_wnioskow_na_2015_rok

RPO_Lubelskie_Harmonogram_naboru_wniosków_na_2016_rok