Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach jako cel szczegółowy wskazuje zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie.
Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach będzie koncentrować wsparcie na pobudzeniu sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw.
Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.

Typy projektów:

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności:
– zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Beneficjenci:

  • Przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże)

Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
3. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

4. Warunkiem wsparcia inwestycji w ramach Działania 1.3 będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.
5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom wsparcia:

  • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
  • Duże przedsiębiorstwa: 50%

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

  • Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu wynosi: 10 000 000,00 PLN

Planowana kwota alokacji na konkurs: 88 323 031 PLN

Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Instytucja Pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – http://www.lawp.eu/