Działanie 1.5 Bon na patent

Działanie 1.5 Bon na patent – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Działanie 1.5 Bon na patent jako cel główny zakłada wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się o ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Powyższe przyczyni się do wzrostu liczby zgłoszeń patentowych z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. dokonywanych przez przedsiębiorców działających na terenie województwa lubelskiego. Oczekiwanym rezultatem tego typu przedsięwzięć jest wzrost innowacji wytwarzanych i wdrażanych w regionie przez przedsiębiorstwa.

Typy projektów:

Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

Beneficjenci:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom wsparcia: 80%

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

  • Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 80 000,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości: http://www.lawp.eu/

Brak naborów zaplanowanych na rok 2015