Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Działanie 3.5 Bon na doradztwo – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Działanie 3.5 Bon na doradztwo jako cel główny wskazuje wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych.

Typy projektów:

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

  • prawa własności intelektualnej
  • zarządzania wzornictwem przemysłowym
  • prawa zamówień publicznych
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • procesów przekształceniowych spółek
  • jakości.

Podmioty uprawnione do świadczenia usług doradczych oraz szczegółowy zakres doradztwa specjalistycznego możliwego do dofinansowania zostaną określone w regulaminie konkursu.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
2. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom wsparcia: 50%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu:

  • Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 60 000,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości – http://www.lawp.eu/

nie przewiduje się naborów w roku 2015