Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy

Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy umożliwia wsparcie związane z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz stopnia ich ekspansywności na inne rynki.
W Działaniu 3.6 przewidziane zostało również wsparcie działań marketingowych, mających na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów, w tym tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów.

Typy projektów:

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach go-spodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów roz-woju danego podmiotu.
2. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przy-jaznych warunków do inwestowania

Beneficjenci:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
 • samorząd województwa lubelskiego.
 • Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę praw-ną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statu-towe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. IOB musi pro-wadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.
  Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
  1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
  2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
  3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
  4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.
 • Wsparcie kierowane jest zarówno do przedsiębiorstw z sektora MŚP, samorządu województwa lubelskiego oraz IOB, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wy-tycznych programowych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
2. Działania prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego muszą być zgodne z polityką inwestycyjną regionu, która wskazuje cele i narzędzia właściwej realizacji marketingu gospodarczego.
3. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach i misjach gospodarczych musi wynikać ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.
4. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Maksymalny poziom wsparcia:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80 %
 • Instytucje otoczenia biznesu: 80 %
 • Samorząd województwa lubelskiego: 85 %

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN):

Tryb pozakonkursowy: brak ograniczeń kwotowych

Tryb konkursowy:

 • Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

brak naborów przewidzianych na rok 2015