Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020 – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – najważniejsze informacje:

Celem szczegółowym działania jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Istotnym problemem gospodarki województwa mazowieckiego jest ograniczony zakres podejmowania przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrażania innowacji i w konsekwencji niewielkie nakłady prywatne na B+R. Dotyczy to zarówno prac B+R prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i podejmowania współpracy z instytucjami naukowymi, bądź wdrożenia wyników badań opracowanych przez instytucje naukowe.
Wsparcie w ramach działania ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw podejmujących działania badawczo-rozwojowe, prowadzące do powstania innowacji oraz zwiększenie ich zakresu i intensywności poprzez dostęp do finansowania:

 • realizacji projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw,
 • pozwalającego na tworzenie lub rozwój zaplecza infrastrukturalnego B+R przedsiębiorstw,
 • nawiązania i wzmocnienia współpracy z instytucjami naukowymi w ramach realizacji małych projektów badawczych.

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw obejmuje wsparciem również działania wzmacniające procesy kooperacji przedsiębiorstw i sektora nauki prowadzące do zwiększenia współpracy, poznania potrzeb i wspólnego definiowania priorytetowych kierunków badawczych skutkujących wynikami badań, które mają zastosowanie w gospodarce.

Interwencja w ramach Działania, dla osiągnięcia większych efektów dla regionalnej gospodarki, zostanie skoncentrowana na obszarach inteligentnej specjalizacji wynikającej z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, z wyjątkiem procesu eksperymentowania. Proces eksperymentowania obejmować będzie konkursy na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw bez wymogu zgodności z obszarami inteligentnej specjalizacji.

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw przewiduje do realizacji poniższe typy projektów:

 • Projekty badawczo-rozwojowe (1): wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.
Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.
W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także :
zakup infrastruktury badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R;
uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

 • Bon na innowacje (2): wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.
 • Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (3): inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie planów dotyczących prac B+R.
Przedsięwzięcia w ramach wyżej wymienionych typów projektów (1-3) będą mogły uzyskać wsparcie jedynie w przypadku zgodności z obszarami inteligentnej specjalizacji regionu określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

 • Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (4): projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii.
 • Rozwój regionalnego systemu innowacji (5): przedsięwzięcia zapewniające warunki do oddolnego procesu definiowania potrzeb i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w obszarach inteligentnej specjalizacji w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, stanowiące uzupełnienie aktywności dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania inteligentnej specjalizacji. Wsparciem zostaną objęte działania:

– w zakresie określania innowacyjnych możliwości biznesowych przedsiębiorstw z udziałem animatorów i brokerów, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji, przygotowania przedsiębiorstw do włączania się w sieci kooperacyjne oraz do udziału w łańcuchach gospodarki globalnej, obejmujące m.in. dedykowane targi kooperacji, forum kojarzenia partnerów naukowo-gospodarczych;
– wspomagające rozwój regionalnego systemu innowacji, tj. upowszechnianie wiedzy oraz instrumentów, w zakresie komercjalizacji technologii, opracowanie i rozpowszechnianie raportów specjalistycznych dotyczących dostępnych technologii i możliwości współpracy B+R oraz innowacyjnej.

Beneficjenci

 • przedsiębiorstwa:
 • powiązania kooperacyjne;
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z:
   1. instytucjami otoczenia biznesu;
   2. jednostkami naukowymi.

Instytucja Ogłaszająca konkurs: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – http://funduszedlamazowsza.eu/

Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO: Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej w ramach Osi III.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

Przedsięwzięcia w ramach typów projektów 1-3 będą mogły uzyskać wsparcie jedynie w przypadku zgodności w obszarami inteligentnej specjalizacji regionu, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.
Wsparcie w Działaniu skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach typów projektów nr 1, 3, 4 pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki.
W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorstwu należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – EFRR stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej.

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020:

Poznaj informacje dotyczące RPO województwa mazowieckiego oraz sprawdź harmonogram naborów.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !