RPO Mazowieckie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 obejmuje 9 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dowiedz się więcej o programie:

Poszczególne osie priorytetowe Programu kształtują się jak poniżej:

I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
II. Wzrost e-potencjału Mazowsza
III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
V. Gospodarka przyjazna środowisku
VI. Jakość życia
VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego
VIII. Rozwój rynku pracy
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
X. Edukacja dla rozwoju regionu
XI. Pomoc Techniczna

Województwo mazowieckie koncentruje znaczącą część polskiego potencjału badawczo-rozwojowego. W 2012 r. na terenie województwa działały 693 podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R). Co więcej, w latach 2005-2012 liczba jednostek prowadzących działalność B+R w regionie mazowieckim wzrosła aż o 115%.

W regionie koncentruje się 38,6% wszystkich nakładów na działalność B+R w kraju, a ich wielkość w relacji do PKB jest dwukrotnie wyższa niż średnia dla Polski. W 2012 r. na Mazowszu nakłady ogółem poniesione w sferze B+R kształtowały się na poziomie 3,8 mld zł, co stanowiło blisko 34% nakładów poniesionych w Polsce (14,3 mld zł). W przeliczeniu na 1 mieszkańca wielkość nakładów B+R na Mazowszu wynosiła w 2012 r. – 923,10 zł, a średnia krajowa wyniosła – 372,48 zł2.

Niewątpliwym problemem jest jednak nierównomierne rozłożenie ponoszonych nakładów na B+R, gdyż 98% z nich poniesionych zostało w Obszarze Metropolitarnym Warszawy (OMW). Nakłady na B+R na Mazowszu stanowiły w 2012 r. 1,05% regionalnego produktu brutto (relacja GERD do PKB), co plasuje województwo na pierwszym miejscu krajowego rankingu (wobec średniej ogólnokrajowej 0,9%) i przybliża do założonego na 2020 rok celu zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,70% PKB (obecna średnia dla UE to 2,03%).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcia inwestycji B+R koncentruje się w osi priorytetowej 1 – Innowacyjność i przedsiębiorczość.

Oś Priorytetowa I realizuje zadania wynikające z dwóch celów tematycznych (CT1 i CT3) wskazanych przez Komisję Europejską. Z uwagi na bliskość tematyczną celów CT1 i CT3, zadania wpisujące się w ich realizację zostały ujęte w jednym priorytecie programowym, w celu jak najefektywniejszego zaprogramowania środków. Elementem przemawiającym za połączeniem CT 1 i CT3 w jednej osi jest założenie, że wsparcie w ich ramach będzie dotyczyło przede wszystkim obszarów, które zostaną zidentyfikowane, jako inteligentna specjalizacja Mazowsza, co przyczyni się do wzmocnienia efektów podejmowanych działań.

Połączenie w jednej osi priorytetowej ww. celów tematycznych podyktowane jest również tym, że głównym beneficjentem środków będą przedsiębiorcy. W CT 3 otrzymają oni wsparcie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zaś w CT 1 realizować będą projekty B+R, które przyczynią się do podniesienia ich pozycji konkurencyjnej na rynku regionalnym oraz europejskim.

Przedstawione podejście jest spójne z założeniami Strategii Europa 2020, której jednym z priorytetów jest rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Aby zapewnić pełną synergię działań w tym obszarze, konieczne jest połączenie potencjału jednostek naukowych i wdrażanie rozwiązań B+R w sferze gospodarczej wśród przedsiębiorców, co zapewni zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach wdrażania osi priorytetowej 1 – Innowacyjność i przedsiębiorczość – realizuje 5 priorytetów inwestycyjnych oraz związanych z nimi celów szczegółowych:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a (PI 1a)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b (PI 1b)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a (PI 3a)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b (PI 3b)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3d (PI 3d)

Priorytet Inwestycyjny 1a: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Cel szczegółowy: Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej.

Typy przedsięwzięć:

wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej w jednostkach naukowych, wynikające z regionalnych specjalizacji.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:

 • jednostki naukowe;
 • konsorcja naukowe.

Zestawienie głównych grup docelowych:

 • przedsiębiorstwa.

Priorytet Inwestycyjny 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji po-przez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach.

Typy przedsięwzięć:

 • stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 • projekty B+R przedsiębiorstw, umożliwiające realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej;
 • wdrożenie prac B+R w działalności przedsiębiorstwa.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa;
 • jednostki naukowe;
 • powiązania kooperacyjne, w tym klastry.

Priorytet Inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również po-przez inkubatory przedsiębiorczości

Cel szczegółowy: Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów.

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie rozwoju działalności MŚP w regionie w tym szczególnie rozwój innowacyjności;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • powiązania kooperacyjne, w tym klastry;
 • porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów.

Zestawienie głównych grup docelowych:

 • przedsiębiorstwa.

Priorytet Inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy: Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu;
 • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno – spożywczych);
 • wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka);
 • promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i regionalnym).

Zestawienie głównych grup beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa;
 • jednostki naukowe;
 • spółki celowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • samorząd gospodarczy;
 • powiązania kooperacyjne, w tym klastry.

Zestawienie głównych grup docelowych:

 • przedsiębiorstwa.

Priorytet Inwestycyjny 3d: Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Cel szczegółowy: Wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości usług IOB

Typy przedsięwzięć:

 • sieciowanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:

 • jednostki naukowe;
 • spółki celowe;
 • parki naukowo – technologiczne;
 • centra transferu technologii;
 • przedsiębiorstwa;
 • samorząd gospodarczy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • powiązania kooperacyjne, w tym klastry;
 • instytucje otoczenia biznesu.

Zestawienie głównych grup docelowych:

 • osoby, instytucje, w tym uczelnie wyższe z województwa mazowieckiego;
 • przedsiębiorstwa.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !