Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie 3.3. Innowacje w MŚP – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020 – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – najważniejsze informacje:

Celem szczegółowym działania 3.3 Innowacje w MSP jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Wsparcie w ramach Działania 3.3 skierowane będzie na wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują zwiększenie zasięgu oferty firm w ramach nowych rynków zbytu. Dodatkowo wykorzystanie TIK przełoży się na rozwój i poprawę efektywności działalności przedsiębiorstw, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B), co wzmocni więzi pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami oraz podniesie konkurencyjność poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Jednocześnie wykorzystanie TIK przyczyni się do rozwoju e-handlu, zwiększając możliwość konkurowania mazowieckich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych oraz wzmacniając rolę handlu elektronicznego w działalności gospodarczej. Tak zaprogramowana interwencja, skierowana na wsparcie sektora MŚP, stanowi katalizator wzrostu gospodarczego oddziaływującego na cały region Mazowsza.

Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji.

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP przewiduje do realizacji poniższe typy projektów:

 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:

 • budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
 • unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
 • budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
 • poprawa efektywności przedsiębiorstwa m.in. poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych jako element uzupełniający;
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).

Działania w zakresie mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców rozumiane jako:

 • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców;
 • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych;
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.;
 • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej.

Uzyskanie wsparcia w zakresie wdrożenia wyników prac B+R rozumiane jako:

 • kontynuacja pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach Działania 1.2 lub
 • dysponowaniem przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez przedsiębiorstwo.

Warunkiem wsparcia jest wcześniejsze poddanie technologii walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych produktu/usługi/technologii będącej przedmiotem wdrożenia.

 • rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK.

Interwencja obejmować będzie także rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

Jednocześnie nastąpi wzmocnienie rozwoju rynku usług elektronicznych w sektorze przedsiębiorstw, dzięki którym wytworzone zostaną produkty i usługi świadczone w formie e-usług o zasięgu globalnym. Efektem działania będzie zwiększenie roli handlu elektronicznego w działalności gospodarczej, poprzez stworzenie nowych kanałów sprzedaży i dystrybucji.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

 • zakup sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi;
 • zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • wprowadzanie nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw (w tym m. in. sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie).

Beneficjenci:

 • MŚP;
 • porozumienia/konsorcja beneficjentów;
 • powiązania kooperacyjne;
 • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

Instytucja Ogłaszająca konkurs: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – http://funduszedlamazowsza.eu/

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

 • Realizacja celów osi priorytetowej, wykazując jak najwyższe do osiągnięcia efekty oraz inne planowane do osiągnięcia rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – EFRR stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej.

Konkurs 2021

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21

Harmonogram naboru wniosków – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !