Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 – 2020 – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Celem szczegółowym działania działanie 3.1 (w tym poddziałania 3.1.2)  są ulepszone warunki do rozwoju MŚP.

Dzięki zaplanowanej interwencji mazowieckie przedsiębiorstwa zdobędą potencjał pomocny w zakresie poszerzenia rynków zbytu na swoje produkty i usługi (zwłaszcza w zakresie usług wysokospecjalizowanych i proinnowacyjnych). Stanie się to za pośrednictwem lepiej świadczonych na rzecz przedsiębiorców usług specjalistycznych przez regionalne IOB. Efektem przedmiotowej interwencji będzie zwiększenie zdolności przedsiębiorstw sektora MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji.

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP przewiduje do realizacji poniższe typy projektów:

W ramach Poddziałania wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez:

 • wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw

W ramach przedmiotowej interwencji zakłada się wsparcie podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości. Nacisk zostanie położony na stworzenie kompleksowej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (pomysł, preinkubacja oraz inkubacja), kiedy to istnieje najwyższe ryzyko upadku firm.

Wsparcia dla MŚP koncentrować się będzie na doradztwie w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. W szczególności IOB będą oferowały zaawansowane, wyspecjalizowane usługi doradcze. Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP.

Wsparcie udzielane będzie MŚP za pośrednictwem IOB tj. beneficjentem będą IOB natomiast grupą docelową będą MŚP.

 • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw

Wsparcia dla MŚP koncentrować się będzie na doradztwie w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. Przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych. Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP.

Wsparcie w szczególności może być udzielone na doradztwo służące wdrożeniu nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

W wyniku realizacji działania oczekiwana jest profesjonalizacja czyli podniesienie jakości i rozszerzenie usług inkubatorów. Wsparcie w tym zakresie dotyczy szeroko pojętych inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i upowszechniających ideę przedsiębiorczości, co stanowi uzupełnienie planowanych w zakresie EFS działań związanych z rozwojem kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji.

Projekty wspierane w ramach przedmiotowego działania będą prowadziły do poszerzenia, w wymiarze jakościowym jak i ilościowym, oferty świadczonych przedsiębiorcom usług, w tym wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Wsparcie udzielane będzie MŚP w ramach mechanizmu popytowego tj. beneficjantem będą MŚP.

 • integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; platformy współpracy)

W ramach przedmiotowej interwencji, podjęte zostaną działania o charakterze systemowym mające na celu integrowanie usług istniejących IOB, obejmują m.in. rozwój produktu, dostęp do kapitału, specjalistyczne doradztwo dla MŚP. Rolą Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie animowanie współpracy, wypracowanie oraz zainicjowanie wraz z IOB i przedsiębiorcami rozwiązań dla osiągnięcia tego celu (takich jak brokerzy innowacji, platformy współpracy, monitorowanie popytu na specjalistyczne usługi).

 • Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Beneficjenci:

 • MŚP;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • powiązania kooperacyjne;
 • porozumienia/konsorcja beneficjentów;
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego;
 • proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacyjności;

Instytucja Ogłaszająca konkurs: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – http://funduszedlamazowsza.eu/

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

zgodnie ze wskazaniem w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – EFRR stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej.

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020:

Poznaj informacje dotyczące RPO województwa mazowieckiego oraz sprawdź harmonogram naborów.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !