Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Cel szczegółowy:

Celem interwencji jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w samych przedsiębiorstwach w obszarach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji, wyznaczonych w RIS3, ale również w tych, które w wyniku monitoringu i oceny RIS3 zostaną zaliczone do obszarów o dużym potencjale wzrostu innowacyjności. Zostanie zastosowany w ograniczonym zakresie mechanizm elastyczności, który będzie umożliwiał wsparcie wysoce innowacyjnych przedsięwzięć, niezidentyfikowanych wcześniej w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Wsparcie projektów dotyczących z jednej strony wyposażenia działów B+R, z drugiej realizacji samych badań w dłuższym okresie czasu przyczyni się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także do dalszego wzrostu nakładów prywatnych na działalność B+R. Szczególnego podejścia będą wymagały małe i średnie przedsiębiorstwa nie partycypujące do tej pory w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności. Konieczne będzie zastosowanie instrumentarium, które pozwoliłoby wygenerować w nich popyt na innowacje i związane z nimi prace rozwojowe.

Typy projektów:

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

3) Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne do rozwoju działalności B+R (dotyczące praw własności intelektualnej, konsulting technologiczny itd.) może być wyłącznie elementem projektu typu 1-3.

Do interwencji w w/w zakresie mają zastosowanie definicje badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na wsparcie badań podstawowych.

W ramach Działania 1.2 możliwe jest finansowanie prac B+R do etapu pierwszej produkcji włącznie. Pierwsza produkcja rozumiana jest jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji). Natomiast konkurencyjna produkcja masowa wyrobów innowacyjnych będzie wspierana w ramach Działania 1.3 (PI 3c).

Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencji, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych). Promowane będzie ekoprojektowanie oraz wykorzystanie technologii pozwalających dodatkowo na oszczędności w zużyciu energii, surowców i materiałów, przynoszących wyraźną korzyść dla środowiska.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa

Priorytetowo będą traktowane MŚP. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw czy konsorcja przemysłowo-naukowe. Warunkiem wsparcia inwestycji dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

 • Udział innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-ami (odbiorcą efektu badań) w formie konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowego. Potencjalnymi beneficjentami współpracującymi z przedsiębiorstwem mogą być m.in. jednostki naukowe, jednostki naukowo-badawcze, spółki celowe tworzone przez uczelnie/jednostki naukowe, IOB itp.

W przypadku, gdy pomoc przyznawana jest dużemu przedsiębiorstwu konieczne jest zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Forma wsparcia:

 • Dotacja bezzwrotna

Sposób rozliczenia:

 • refundacja
 • zaliczka

Maksymalny poziom wsparcia:

 • 85% – dla projektów nieobjętych pomocą publiczną
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

Typ projektu 1:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000 zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 000 000 zł

Typ projektu 2:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000 zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 000 000 zł

Typ projektu 3:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000 zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000 000 zł

Projekt kompleksowy obejmujący typ 1, 2 i 3:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 30 000 000 zł, przy czym wydatki na zakres właściwy dla typu 2 nie mniej niż 5 000 000 zł

Instytucja Zarządzająca: IZ RPOWP 2014-2020 Nabory wniosków

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP):

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !