RPO Podlaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) jako cel główny stawia wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 (RPO WP) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

I. Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

II. Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 (RPO WP) – dowiedz się więcej o programie:

W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wskazano siedem najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi województwo w najbliższych latach:

1. Podstawą przewagi konkurencyjnej województwa podlaskiego będą zielone przemysły, obejmujące dynamiczne sektory produkcji przemysłowej i usług rynkowych, w których już dziś region osiąga sukcesy, ale również te nie zidentyfikowane dzisiaj, a które mogą stanowić podstawy rozwoju przyszłych specjalizacji regionalnej gospodarki. Ważne jest przy tym konsekwentne wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego i naukowego regionu, w szczególności w obszarach, w których województwo osiągnęło wystarczającą masę krytyczną niezbędną do generowania wysoce innowacyjnych rozwiązań.

2. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej stwarza liczne możliwości dla województwa podlaskiego, ale Wschód to przede wszystkim wyzwanie. Przygraniczne położenie w najbliższych latach powinno zostać wykorzystane jako jeden z głównych czynników rozwoju regionu.

3. W najbliższych latach Podlaskie będzie dysponowało relatywnie dużą liczbą młodych ludzi, którzy powinni być jak najlepiej przygotowani do konkurowania na rynkach pracy. Odpowiednie kompetencje do pracy mieszkańców to większa konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, możliwość tworzenia małych przedsiębiorstw oraz atrakcyjność inwestycyjna województwa.

4. Wykorzystanie polityk prowadzonych przez UE oraz rząd Polski do przeprowadzenia rewolucji energetycznej, która doprowadzi nie tylko do wzrostu udziału energii odnawialnej w jej konsumpcji, ale również sprawi, że właścicielami zdecentralizowanych źródeł energii będą podlascy mieszkańcy i przedsiębiorcy.

5. Wdrożenie idei e-podlaskie służące z jednej strony poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw, z drugiej strony mające na celu zwiększenie dostępności mieszkańców do usług publicznych. Sprostanie temu wyzwaniu wymagać będzie jak najszybszych działań w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów teleinformatycznych w całym regionie, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (hardware i software).

6. Różnorodność regionu sprawia, że należy poszukiwać indywidualnych ścieżek rozwojowych dedykowanych dla każdego obszaru strategicznej interwencji (OSI), jak i jednostek terytorialnych (poszczególnych powiatów i gmin). Lokalne strategie rozwoju powinny być budowane w oparciu o endogeniczne potencjały danego obszaru.

7. Zasadnicza poprawa dostępności terytorialnej województwa podlaskiego, zarówno w układzie wewnętrznym, jak też zewnętrznym jest warunkiem skutecznego konkurowania o inwestorów, mieszkańców, turystów i środki finansowe na rozwój. Wysokiej jakości powiązania zewnętrzne powinny być priorytetem polityki UE i rządu, pozwalającym zwiększyć dostępność komunikacyjną regionu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) obejmuje 10 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa podlaskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. OŚ PRIORYTETOWA I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
 2. OŚ PRIORYTETOWA II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
 3. OŚ PRIORYTETOWA III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
 4. OŚ PRIORYTETOWA IV: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ
 5. OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
 6. OŚ PRIORYTETOWA VI: OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI
 7. OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
 8. OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 9. OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY
 10. OŚ PRIORYTETOWA X: POMOC TECHNICZNA

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim na uwagę zasługuje Oś priorytetowa I – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI.

W tym zakresie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) przewiduje określone działania, które realizują założone priorytety inwestycyjne oraz cele szczegółowe.

W ramach osi priorytetowej I – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU – w odniesieniu do działań skierowanych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) zakłada realizację poniższych działań:

 • DZIAŁANIE 1.1. WSPARCIE NA RZECZ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a UDOSKONALANIE INFRASTRUKTURY BADAŃ I INNOWACJI I ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI DO OSIĄGNIĘCIA DOSKONAŁOŚCI W ZAKRESIE BADAŃ I INNOWACJI ORAZ WSPIERANIE OŚRODKÓW KOMPETENCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH, KTÓRE LEŻĄ W INTERESIE EUROPY

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Celem PI 1a będzie dostosowanie infrastruktury technicznej jednostek realizujących prace B+R do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez inwestycje w kluczową infrastrukturę B+R instytucji nauki, wykorzystywaną we wspólnych projektach badawczych z przedsiębiorstwami w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony gospodarki.

 • DZIAŁANIE 1.2.WSPIERANIE TRANSFERU WIEDZY, INNOWACJI, TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE, ROZWIJANIE POWIĄZAŃ I SYNERGII MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OŚRODKAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI I SEKTOREM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (…) ORAZ WSPIERANIE BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH I STOSOWANYCH, LINII PILOTAŻOWYCH, DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WCZESNEJ WALIDACJI PRODUKTÓW (…)

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wsparcie projektów dotyczących z jednej strony wyposażenia działów B+R, z drugiej realizacji samych badań w dłuższym okresie czasu przyczyni się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także do dalszego wzrostu nakładów prywatnych na działalność B+R.

Głównym beneficjentem tego działania będą przedsiębiorstwa, zaś udział innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-ami (odbiorcą efektu badań). Potencjalnymi beneficjentami współpracującymi z przedsiębiorstwem mogą być m.in. jednostki naukowe, jednostki naukowo-badawcze, spółki celowe tworzone przez uczelnie, IOB itp.

W roku 2015 nabór do działania 1.2 zaplanowany został wstępnie na: sierpień/wrzesień 2015

 • DZIAŁANIE 1.3. WSPIERANIE INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c WSPIERANIE TWORZENIA I POSZERZANIA ZAAWANSOWANYCH ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE ROZWOJU PRODUKTÓW I USŁUG

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych (ukierunkowanie na innowacje otwarte, innowacje związane ze specjalizacjami regionalnymi). W każdym przypadku zastosowana innowacja powinna przynosić wymierne efekty rynkowe. Przykładowe działania obejmą rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług. Kolejnym typem operacji będą działania mające na celu dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Potencjalnymi beneficjentami w przypadku przedsięwzięć dotyczących TIK będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym m.in. producenci rolno-spożywczy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze oraz porozumienia przedsiębiorstw.

 • DZIAŁANIE 1.4. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UŁATWIANIE GOSPODARCZEGO WYKORZYSTYWANIA NOWYCH POMYSŁÓW ORAZ SPRZYJANIE TWORZENIU NOWYCH FIRM, W TYM RÓWNIEŻ POPRZEZ INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

W ramach PI 3a wsparcie będzie ukierunkowane na podniesienie poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu (takich jak inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii itp.). Będzie ono obejmowało z jednej strony usługi doradcze i szkoleniowe dla kadr podmiotów zarządzających IOB, z drugiej zaś będzie dotyczyło wsparcia samych usług świadczonych przez te podmioty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 (RPO WP) – planowany harmonogram naboru wniosków !

 1. Rok 2015: RPO_Podlaskie_harmonogram_konkursow_2015
 2. Rok 2016: RPO_Podlaskie_harmonogram_konkursow_2016(19.7.2016)

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.