Poddziałanie 1.2.2 – Bon na usługi badawcze

Poddziałanie 1.2.2 – Bon na usługi badawcze – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Cel szczegółowy:

Celem interwencji jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w samych przedsiębiorstwach w obszarach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji, wyznaczonych w RIS3, ale również w tych, które w wyniku monitoringu i oceny RIS3 zostaną zaliczone do obszarów o dużym potencjale wzrostu innowacyjności. Zostanie zastosowany w ograniczonym zakresie mechanizm elastyczności, który będzie umożliwiał wsparcie wysoce innowacyjnych przedsięwzięć, niezidentyfikowanych wcześniej w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Wsparcie projektów dotyczących z jednej strony wyposażenia działów B+R, z drugiej realizacji samych badań w dłuższym okresie czasu przyczyni się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także do dalszego wzrostu nakładów prywatnych na działalność B+R. Szczególnego podejścia będą wymagały małe i średnie przedsiębiorstwa nie partycypujące do tej pory w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności. Konieczne będzie zastosowanie instrumentarium, które pozwoliłoby wygenerować w nich popyt na innowacje i związane z nimi prace rozwojowe.

Typy projektów:

1) Instrument bon/voucher w odniesieniu do projektów o małej skali, z przeznaczeniem w szczególności na audyt technologiczny, zakup usług badawczych, wdrożenie nabytych wyników prac B+R (do etapu pierwszej produkcji włącznie), nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej itp. (realizowane w koordynacji z PO IR).

Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencji, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).

Typ beneficjenta:

  • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma wsparcia:

  • Dotacja bezzwrotna

Sposób rozliczenia:

  • refundacja
  • zaliczka

Maksymalny poziom wsparcia:

  • 85%
  • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie

maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł

Instytucja ZarządzającaIZ RPOWP 2014-2020 Nabory wniosków

Poddziałanie 1.2.2 – Bon na usługi badawcze – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP):

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !