Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje

Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Komercjalizacja wiedzy.

Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje realizuje cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
W województwie pomorskim innowacje wdrażane są przez niewielki odsetek pomorskich
przedsiębiorstw, dlatego głównym zadaniem interwencji w Działaniu będzie upowszechnienie
proinnowacyjnych zachowań w szerszej populacji przedsiębiorstw, w szczególności w związku z
wykorzystaniem specyficznych potencjałów regionu oraz lepszym powiązaniem wydatków prywatnych i interwencji publicznej w tym zakresie.

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania (bez produkcji masowej i sprzedaży). Możliwe będzie również wsparcie poszczególnych faz procesu projektowego z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Wsparcie będzie kierowane także na uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań
technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach zagranicznych, jak również na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, w tym na zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych.
Ponadto możliwy będzie także zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich rozwinięcia oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej
nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Przewiduje się, że wsparciem objęte zostaną też nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie
zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie.
Wsparcie skierowane będzie także na projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Warunkiem ich realizacji będzie finansowy udział partnerów gospodarczych.
W ramach interwencji publicznej przyczyniającej się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych warunkiem wsparcia tego typu inwestycji będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R.
Wspierane będą również zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa popytem.
Preferowane będą projekty:
1) partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
2) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
3) z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia
emisji szkodliwych substancji do środowiska,
4) w przypadku dużych firm podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi,
5) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PMDIB.
W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Działanie 1.1. Ekspansja przez Innowacje realizowane będzie na obszarze całego województwa pomorskiego poprzez 2 poddziałania:

PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE DOTACYJNE

PODDZIAŁANIE 1.1.2. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE POZADOTACYJNE