RPO Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP) – dowiedz się więcej o programie:

Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP są zdeterminowane m.in. zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które, operacjonalizując zapisy SRWP, określają sposób realizacji polityk rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jako główne wyzwania zakłada: stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, skuteczniejsza komercjalizacja dorobku sfery B+R, dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienie proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie interwencji kierunkuje się na wyzwania w sferze gospodarczej:

1)      OP 1. Komercjalizacja wiedzy (CT 1) skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.

2)      OP 2. Przedsiębiorstwa (CT 3) ukierunkowana będzie w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje 11 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa pomorskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Oś priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy
 2. Oś priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa
 3. Oś priorytetowa 3. Edukacja
 4. Oś priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe
 5. Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie
 6. Oś priorytetowa 6. Integracja
 7. Oś priorytetowa 7. Zdrowie
 8. Oś priorytetowa 8. Konwersja
 9. Oś priorytetowa 9. Mobilność
 10. Oś priorytetowa 10. Energia
 11. Oś priorytetowa 11. Środowisko

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 uwagę koncentruje w 2 osiach priorytetowych: Oś priorytetowa I – Komercjalizacja Wiedzy oraz Oś priorytetowa II –Przedsiębiorstwa.

W ramach Osi priorytetowej I – Komercjalizacja Wiedzy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizuje 2 priorytety inwestycyjne i przypisane im cele szczegółowe:

 • Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b):

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie będzie kierowane także na uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach zagranicznych, jak również na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, w tym na zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych. Ponadto możliwy będzie także zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich rozwinięcia oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Przewiduje się, że wsparciem objęte zostaną też nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie. Wsparcie skierowane będzie także na projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorstwami. Warunkiem ich realizacji będzie finansowy udział partnerów gospodarczych.

 • Priorytet Inwestycyjny 1a (PI 1a):

Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Wspierana będzie poprawa efektywności oraz rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

W ramach Osi priorytetowej II – Przedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizuje 3 priorytety inwestycyjne i przypisane im cele szczegółowe:

 • Priorytet Inwestycyjny 3c (PI 3c):

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy: Zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji

Wspierane będą mikro i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te będące we wczesnej fazie rozwoju. Finansowane w formie zwrotnej będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 • Priorytet Inwestycyjny 3b (PI 3b):

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

W ramach planowanej interwencji zostanie zrealizowane przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne, zidentyfikowane w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, dotyczące stworzenia całościowego, i skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia na rynki zagraniczne

 • Priorytet Inwestycyjny 3a (3a):

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP

Wsparcie:

a) Specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP

Planowany zakres wsparcia Interwencja przyjmie przede wszystkim formułę systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Uzyskają one bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług od podmiotu, który zostanie przez nie wybrany. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług, itp.

b) System wsparcia inwestycji gospodarczych

W ramach planowanej interwencji zostanie zrealizowane przedsięwzięcie strategiczne zidentyfikowane w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, dotyczące poprawy efektywności systemu obsługi inwestorów, w tym zewnętrznych, w regionie.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – sprawdź planowany harmonogram naboru wniosków !

 1. Rok 2015: RPO_Pomorskie_Harmonogram_konkursow_2015
 2. Rok 2016: RPO_Pomorskie_Harmonogram_konkursow_2016