Działanie 2.2. Inwestycje profilowane

Działanie 2.2. Inwestycje profilowane – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa.

Działanie 2.2. Inwestycje profilowane realizuje cel szczegółowy: Zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.
Wsparcie w ramach interwencji powinno posłużyć firmom w przełamywaniu barier rozwojowych i
skutkować ich modernizacją w wybranych aspektach, takich jak poprawa ekoefektywności,
powiązania międzynarodowe, w tym ekspansja na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także poprawa efektywności procesów produkcyjnych.

Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do
ekspansji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych
specjalizacji. Interwencja będzie ukierunkowana także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów
zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i
energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Preferowane będą projekty:
1) w zakresie przedsięwzięć wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji:
a) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,
b) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej,
c) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.
2) w zakresie przedsięwzięć dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycji i rozwiązań organizacyjnych służących redukcji wodo-, surowco-, materiałotransporto- i energochłonności procesów produkcyjnych:
a) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
b) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,
c) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.

Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa pomorskiego poprzez 2 poddziałania:

PODDZIAŁANIE 2.2.1. INWESTYCJE PROFILOWANE – WSPARCIE DOTACYJNE

PODDZIAŁANIE 2.2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE – WSPARCIE POZADOTACYJNE