Działanie 2.3 Aktywność eksportowa

Działanie 2.3 Aktywność eksportowa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – realizuje cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Działanie 2.3 Aktywność eksportowa przewiduje w szczególności realizację przedsięwzięcia strategicznego, zidentyfikowanego w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego pt.: „Pomorski Broker Eksportowy”, dotyczącego stworzenia całościowego i skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia na rynki zagraniczne.

Beneficjentem została Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która jako operator grantowy realizować będzie wsparcie wobec indywidualnych MŚP z województwa pomorskiego. Indywidualni przedsiębiorcy składać będą zatem wnioski o dofinansowanie swoich projektów bezpośrednio do ARP.

W ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego wsparcie będzie adresowane zarówno do indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup branżowych czy międzybranżowych.

Obejmie ono m.in. wsparcie ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach.

Finansowane będą również badania i analizy pod kątem priorytetowych branż eksportowych i rynków zbytu prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm.

Ponadto przewiduje się stworzenie sieci brokerów lokalnych, których zadaniem będzie dotarcie do firm w regionie zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwinięciem już prowadzonej działalności eksportowej oraz inne działania mające przygotować firmy i ich produkty do eksportu. Możliwe będzie także wsparcie współpracy z zagranicznymi przedstawicielstwami – brokerami zagranicznymi, którzy będą na wybranych rynkach wykonywać działania na rzecz pomorskich MŚP.

Kompleksowy program działań wzmacniających potencjał eksportowy pomorskich przedsiębiorstw będzie obejmował również m.in. organizację wystaw i spotkań biznesowych mających na celu wykreowanie kontaktów biznesowych oraz nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji, a także wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych. Będą one organizowane adekwatnie do potencjału i potrzeb pomorskich przedsiębiorców.

Komplementarnie realizowane będą kompleksowe, systematyczne i regionalnie koordynowane inicjatywy ukierunkowane na promocję pomorskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, a także na wzmocnienie rangi regionu i pomorskiej gospodarki, obejmujące m.in. budowę i wdrożenie systemu promocji gospodarczej regionu.

Preferowane będą projekty:

 1. kompleksowe,
 2. partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej,
 3. wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.

W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Działanie 2.3 Aktywność eksportowa realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Typy projektów:

Zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia eksportowego MŚP realizowane w formule projektu grantowego (przez wybranego operatora).

Na kompleksowe przedsięwzięcie składają się:

 • udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP.
 • organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym,
 • przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych, ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia możliwe będzie m.in.:
 • przeprowadzanie badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwoj eksportu,
 • tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktow gospodarczych pomorskich firm (poprzez np. sieć brokerów, elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).

Grupa docelowa (grantobiorcy):

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy nastawieni na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków – jako grantobiorcy, potencjalni inwestorzy, jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • Maksymalny poziom dofinansowania ze środkow EFRR na poziomie beneficjenta grantowego (operatora) wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania ze środkow EFRR na poziomie grantobiorcy wynosić będzie nie więcej niż 50%.

Działanie 2.3 Aktywność eksportowa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – przygotowujemy wnioski o dofinansowanie dla grantobiorców !

Zapraszamy do kontaktu