Działanie 2.4. Otoczenie biznesu

Działanie 2.4. Otoczenie biznesu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa.

Działanie 2.4. Otoczenie biznesu realizuje cel szczegółowy: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP.
W regionie oferta IOB na rzecz wspierania rozwoju firm nie jest w pełni adekwatna do potrzeb
przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie usług wysokospecjalizowanych i proinnowacyjnych.

Dzięki zaplanowanej interwencji pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa zdobędą potencjał pomocny w zakresie poszerzenia rynków zbytu na swoje produkty i usług (zwłaszcza w zakresie usług wysokospecjalizowanych i proinnowacyjnych). Stanie się to za pośrednictwem lepiej świadczonych na rzecz przedsiębiorców usług specjalistycznych, które będą oferowane przez regionalne IOB.

Działanie 2.4. Otoczenie biznesu realizowane jest poprzez 3 poddziałania:

  • PODDZIAŁANIE 2.4.1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE
  • PODDZIAŁANIE 2.4.2. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA TERENIE OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA – MECHANIZM ZIT
  • PODDZIAŁANIE 2.4.3. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU