Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Innowacje i nauka.

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (RPO WŚ 2014-2020) – najważniejsze informacje:

Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości zakłada wsparcie na następujące typy projektów:

1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

2. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych lub/i prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

– prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

– opracowaniu linii pilotażowych,

– opracowaniu demonstracyjnych prototypów,

– walidacja danego rozwiązania,

– uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej)

Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.

3. Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej. Zakup wyników prac B+R jest możliwy jedynie w przypadku obowiązku przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. W wyniku realizacji projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję.

Przedmiotem projektów badawczo- rozwojowych będzie zawsze koncepcja zawierająca zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące wdrożenia wyników tych prac.

Przerwanie realizacji projektu badawczego oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie skutkować zwrotem środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu beneficjent wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników dotychczas przeprowadzonych prac B+R bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Jeśli chodzi o pomoc na projekty badawczo- rozwojowe, część projektu objęta pomocą powinna w pełni należeć do jednej z następujących kategorii: badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Część projektu objęta pomocą może również obejmować studium wykonalności o charakterze przygotowawczym w odniesieniu do prac badawczych.

W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość).

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa duże pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP NGO, instytucjami badawczymi;
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki
Maksymalny % poziom wsparcia:

W przypadku wsparcia na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wysokość wsparcia wynika z projektu Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W przypadku wsparcia na projekty obejmujące badania przemysłowe, eksperymentalne lub wdrożenie wyników prac B+R:

− 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;

− 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

− 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;

b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

• projekt zakłada efektywną współpracę:

− między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

− między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

• wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 20%
Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Typ 1:
Do 10 000 000,00 PLN całkowitej wartość projektu.
Typ 2 i typ 3:
Do 5 000 000,00 PLN całkowitej wartość projektu
Typ 3:
Do 5 000 000,00 PLN całkowitej wartość projektu
Typ 2 i Typ 3:
Do 5 000 000,00 PLN całkowitej wartość projektu

Minimalna wartość projektu we wszystkich typach projektów: 50 000,00 PLN

Katalog kosztów kwalifikowanych:

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.2, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu tj.

1. w odniesieniu do projektu badawczo-rozwojowego możliwe są.:

− koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;

− koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

− koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

− koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

− dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;

− studium wykonalności.

2. zakres kosztów kwalifikowalnych zależeć będzie od wyboru podstawy prawnej udzielanej pomocy publicznej (programu pomocowego).

W ramach dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu.

Instytucja ogłaszająca konkurs:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020):

Dowiedz się więcej o RPO WŚ i sprawdź harmonogram naborów !