RPO Świętokrzyskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzić będzie działania zgodne ze Strategią Europa 2020, która wyznaczyła kierunki, w których UE powinna podążać, aby w perspektywie kolejnych lat zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Dla realizacji powyższych założeń w Strategii określone zostały 3 główne i uzupełniające się priorytety, tj. wzrost inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach; wzrost zrównoważony – ukierunkowany na budowanie gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspierający wysoki poziom zatrudnienia, zapewniający spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dowiedz się więcej o programie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 obejmuje 11 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka
 2. Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka
 3. Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia
 4. Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
 5. Oś priorytetowa 5. Nowoczesna komunikacja
 6. Oś priorytetowa 6. Rozwój miast
 7. Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne
 8. Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
 9. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
 10. Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy
 11. Oś priorytetowa 11. Pomoc Techniczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach, koncentruje swoje działania w 2 osiach priorytetowych: osi priorytetowej 1 – Innowacje i nauka i osi priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka.

W ramach osi priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizuje 2 priorytety inwestycyjne: PI 1a i PI 1b. Bezpośrednie wsparcie w MŚP zakłada PI 1b.

Do najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność gospodarki zalicza się wysoki poziom innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz efektywne wykorzystanie dostępnej wiedzy i badań naukowych w sektorze przedsiębiorczości. Diagnoza stanu gospodarki województwa wskazuje, iż świętokrzyski sektor MŚP jest niedoinwestowany pod kątem zastosowania innowacji i wyników prac B+R. Nawiązując do inteligentnych specjalizacji regionu, zawartych w Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3) do roku 2020 w województwie świętokrzyskim zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości i konkurencyjności, która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy, który będzie szybszy niż średnia krajowa. W celu realizacji założeń tego dokumentu, cała interwencja w ramach CT1 będzie skierowana na projekty z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Typy przedsięwzięć:

Wsparcie infrastruktury badawczej (laboratoria, sprzęt do prac B+R) w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego i zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami).

Warunkiem wsparcia w ramach PI 1a jest zgodność zakresu tematycznego projektów z inteligentnymi specjalizacjami województwa oraz umożliwienie wykorzystania nowopowstałej infrastruktury dla prowadzenia badań naukowych, których wyniki będą mogły być wdrożone do działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

Interwencja w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie skierowana do jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010.96.615), a w szczególności podmioty publiczne, takie jak: instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, ośrodki innowacji, uczelnie.

 

Priorytet inwestycyjny 1b. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Typy przedsięwzięć:

Działania realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 1b mają na celu wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost poziomu wykorzystania i prowadzenia prac B+R przez te podmioty, a także wdrożenie dostępnych wyników prac B+R/technologii. Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

W szczególności założono wsparcie na:

1. stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, zakup przez przedsiębiorstwa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac B+R oraz wdrożenia technik informacyjno-komunikacyjnych (jedynie gdy jest to niezbędnym elementem projektu).

2. wsparcie kadr (crossfinancing) dofinansowanych przedsiębiorstw jako uzupełnienie wsparcia realizowanego projektu badawczo-rozwojowego (m.in. dedykowane, specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu B+R dla pracowników);

3. projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację.

4. projekty związane z wdrożeniem wyników prac B+R w działalności firmy, w tym zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą z wyłączeniem finansowania kosztów sporów sądowych, pojawiających się w celu obrony praw własności intelektualnej;

5. wsparcie IOB, w tym parków technologicznych w celu podniesienia zdolności tych instytucji promujących i wspierających innowacje w sektorze przedsiębiorczości, pod kątem stworzenia pakietu usług dla przedsiębiorców m.in. z zakresu zarządzania projektami, kojarzenia partnerów, własności patentowej i intelektualnej, poszukiwania zewnętrznego finansowania projektów, przeprowadzenia badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii;

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego; duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi; instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego. W przypadku, gdy pomoc z funduszy przyznawana jest dużemu przedsiębiorstwu, Instytucja Zarządzająca zapewni, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

W ramach osi priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizuje 3 priorytety inwestycyjne: PI 3a, PI 3b oraz PI 3c. Bezpośrednie wsparcie w MŚP zakłada PI 3c.

O sile gospodarki regionu w dużej mierze decyduje kondycja sektora MŚP. Dlatego też, w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka przewiduje się kompleksowe wsparcie tego sektora. Planując interwencję tej osi, należy wziąć pod uwagę fakt, iż w regionie istnieje duża nierówność w rozmieszczeniu funkcjonujących podmiotów gospodarczych, skupionych w głównej mierze wokół Kielc oraz na obszarach największych powiatów regionu. Dlatego też, ważnym jest wyrównanie tej dysproporcji.

Priorytet inwestycyjny 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP.

Typy przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w ramach PI 3a dotyczyć będą wsparcia IOB, skutkującego rozszerzeniem lub podniesieniem jakości dotychczas oferowanych wystandaryzowanych usług na rzecz MŚP: inkubacji przedsiębiorstw, usług księgowych, konsultingu, coachingu, a także doradztwa dla nowych firm (start-upów) zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem MŚP, także poprzez zastosowanie mechanizmów popytowych.

Projekty realizowane przez IOB muszą bezpośrednio wynikać z analizy zapotrzebowania na usługi ze strony przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego.

W celu zapewnienia samofinansowania, IOB będą prowadzić swoją działalność na zasadach rynkowych.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3a przewidziano także wzmocnienie jakości usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, poprzez:

1. usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami podobnym charakterze w celu poprawy i wsparcie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw,

2. sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji,

3. usługi doradcze, szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB (benchmarking).

Beneficjenci:

Instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, wojewódzkie samorządowe osoby prawne

Priorytet inwestycyjny 3b. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw.

Typy przedsięwzięć:

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3b wsparte zostaną typy projektów:

1. opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (za wyjątkiem internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie TIK,

W ramach priorytetu przewidziano pośrednie wsparcie dla MŚP za pośrednictwem IOB, w zakresie rozwoju produktów i usług głównie opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, wprowadzania procesów modernizacyjnych oraz usług polegających na kompleksowym wsparciu szkoleniowym w zakresie handlu elektronicznego.

2. promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) bezpośrednio ukierunkowana na najważniejsze branże gospodarki województwa

3. wsparcie instytucji zajmujących się promocją i świadczeniem kompleksowych informacji nt. możliwości lokowania zewnętrznych inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Beneficjenci:

Centra obsługi inwestorów i eksporterów, jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, Instytucje Otoczenia Biznesu z terenu województwa świętokrzyskiego, NGO (organizacje pozarządowe), wojewódzkie samorządowe osoby prawne.

Priorytet inwestycyjny 3c. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Cel szczegółowy Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Typy przedsięwzięć:

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3c przewidziano wsparcie rozwoju istniejących MŚP, w tym również na obszarach wiejskich i obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego,, wpływające na wzrost aktywności inwestycyjnej firm oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia. Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Zakłada się realizację następujących typów projektów:

1. wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT8;

2. rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług

3. dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R, w tym zrealizowanych z PI 1a,

4. wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach projektu wspartego z PI 1b;

5. wsparcie innowacyjnych MŚP przez instrumenty finansowe;

Interwencja w ramach PI 3c będzie także skierowana do przedsiębiorców, jako beneficjentów ostatecznych, za pośrednictwem instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Wybór podmiotów wdrażających instrumenty finansowe zostanie dokonany w oparciu o przepisy krajowe oraz wspólnotowe.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – sprawdź harmonogram naboru wniosków !

 1. Rok 2015: RPO WŚw-harmonogram_naborow – 24.06.2015r.
 2. Rok 2016: RPO_Swietokrzyskie_Harmonogram_naboru_wnioskow_2016