Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka.

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (RPO WŚ 2014-2020) – najważniejsze informacje:

Cel szczegółowy działania: zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Typy projektów:

Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP przewiduje następujące rodzaje projektów:

 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
 2. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
 3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
 4. Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
 5. W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami będą objęte preferencjami. Priorytetowo będą traktowane również eko-inwestycje oraz eko-marketing. Natomiast w przypadku gdy wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą lokalne i regionalne star-upy i przedsiębiorstwa rozwijające się.

Ponadto, preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało – i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Preferencje obejmą aplikacje sektora MŚP, z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości.

W ramach Działania 2.5 wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia.
Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.

Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczaniu w KRUS.

Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Beneficjenci:

 • Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

 • 55% mikro i małe przedsiębiorstwa
 • 45% średnie przedsiębiorstwa
 • 85% w przypadku pomocy de minimis

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

1. Dla mikroprzedsiębiorcy:
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 PLN
2. Dla małego przedsiębiorcy:
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 PLN
3. Dla średniego przedsiębiorcy:
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 9 000 000,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji dla projektów obejmujących swoim zakresem wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw wynosi poniżej 10.000.000,00 PLN.

Katalog wydatków kwalifikowanych:

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.5, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w tym m.in.:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe. Koszt związany z zakupem nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;

W ramach dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu.

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020):

Dowiedz się więcej o RPO WŚ i sprawdź harmonogram naborów !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !