Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – najważniejsze informacje:

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach ma na celu wzmacniane możliwości przedsiębiorstw do podejmowania i prowadzenia własnej działalności badawczo–rozwojowej lub intensyfikacji współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi poprzez tworzenie i rozwój własnej infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach kieruje wsparcie na inwestycje w infrastrukturę badawczo–rozwojową zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim (w szczególności w wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych). Ma ona służyć przedsiębiorstwom do prowadzenia prac badawczo–rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje.

Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służyć ma realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce).

W związku z przepisami dotyczącymi regionalnej pomocy inwestycyjnej, zgodnie z którymi na infrastrukturę badawczą (także przedsiębiorstw) wsparcie przyznaje się wyłącznie pod warunkiem udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach innym podmiotom, beneficjenci wsparcia będą zobowiązani do opracowania zasad i warunków udostępniania wspartej infrastruktury.

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności wydatki na nabycie aparatury badawczo–rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez nie w przyszłości centrów badawczo-rozwojowych. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na inwestycje służące wykonywaniu prac badawczo–rozwojowych w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Działanie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i rozwijających działalność badawczo-rozwojową. Preferowane będą przedsięwzięcia, które służyć będą nawiązywaniu bądź rozwijaniu współpracy badawczo–rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi (współpraca powinna być zobrazowana także w składanych wraz z projektem planach badawczych).

Wsparcie w ramach działania jest skoncentrowane na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw są możliwe pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo – rozwojowej do regionalnej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

W ramach finansowania krzyżowego przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać komplementarne wsparcie w zakresie specjalistycznych szkoleń (np. w zakresie zarządzania infrastrukturą B+R), co przełoży się na wzrost ich kompetencji i praktycznej wiedzy wykorzystywanej na etapie prac badawczych. Wsparcie realizacji projektów polegających na tworzeniu wspólnej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw skoncentrowanych wokół danej inteligentnej specjalizacji będzie uwarunkowane zapotrzebowaniem przedsiębiorstw technologicznych na podobną infrastrukturę. Potrzeba realizacji tego typu przedsięwzięcia powinna wynikać z udokumentowanego rzeczywistego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców (np. przedsiębiorstw funkcjonujących w tej samej strefie inwestycyjnej lub klastrze czy przedsiębiorstw skoncentrowanych w danej branży).
Inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w Instytucji Otoczenia Biznesu musi wiązać się z niższymi kosztami niż te, które poniosłyby poszczególne przedsiębiorstwa samodzielnie w związku z zakupem podobnej infrastruktury i dalszym prowadzeniem prac B+R.
Z punktu widzenia Instytucji Otoczenia Biznesu tego typu inwestycja musi stanowić uzupełnienie istniejących zasobów oraz służyć do świadczenia wysokiej jakości usług wsparcia, zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorstw w tym zakresie.
Konieczne jest zapewnienie szerokiego dostępu do infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP.

Typy projektów:

1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Beneficjenci:

Typ projektów 1:
– mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa
– partnerstwa przedsiębiorstw,
– partnerstwa naukowo – przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo,
Typ projektów 2:
– instytucje otoczenia biznesu
– partnerstwo przedsiębiorstw

Kwota alokacji na całe działanie: 23 846 500 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu: 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Maksymalny poziom wsparcia:

– 35% duże przedsiębiorstwa,
– 45% średnie przedsiębiorstwa,
– 55% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
10 000 000 PLN , przy czym Instytucja Zarządzająca RPO WZ zastrzega sobie możliwość ogłoszenia odrębnego konkursu dedykowanego projektom o wartości wydatków kwalifikowalnych przekraczających 10 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: aktualnie nie określono

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź planowany harmonogram naborów !

Zapraszamy do kontaktu !