RPO Zachodnio-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – dowiedz się więcej o programie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) jest oparty na trzech głównych filarach:

1.Regionalne dokumenty programowe, takie jak przygotowana w 2010 roku Strategia Rozwoju Województwa, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, pozostałe strategie sektorowe oraz wynikające z nich tworzone obecnie, Programy Strategiczne wraz z towarzyszącymi im diagnozami, analizami i konsultacjami, które pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych potrzeb, wyzwań i szans regionu,

2.Doświadczenia i dobre praktyki powstałe w trakcie realizacji kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, dzięki czemu dla poszczególnych rodzajów interwencji możliwa jest m.in. ocena ich skuteczności i przydatności, a także zaplanowanie nakładów ilościowych w oparciu o przyjęte alokacje. Szczególnie cenne wydają się doświadczenia związane z implementacją instrumentów finansowych w ramach narzędzi Jeremie i Jessica.

3.Strategiczne kierunki i zasady rozwoju przyjęte na poziomie Polski i Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w tym EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu a także wynikające z niej dokumenty regulujące zasady realizacji polityki spójności (takie jak rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych, Wspólnotowe Ramy Strategiczne, Umowa Partnerstwa, Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in POLAND for the period 2014-2020) oraz – na poziomie krajowym – Długo- i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Krajowy Program Reform.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) obejmuje 10 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa zachodnio-pomorskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
 2. Oś priorytetowa 2. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
 3. Oś priorytetowa 3. OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
 4. Oś priorytetowa 4. NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA
 5. Oś priorytetowa 5. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
 6. Oś priorytetowa 6. RYNEK PRACY
 7. Oś priorytetowa 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
 8. Oś priorytetowa 8. EDUKACJA
 9. Oś priorytetowa 9. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
 10. Oś priorytetowa 10. POMOC TECHNICZNA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) w zakresie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw koncentruje się w osi priorytetowej 1 – GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – i skupia na poniższych priorytetach i celach szczegółowych:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a (PI 1a)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b (PI 1b)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a (PI 3a)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b (PI 3b)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c (PI 3c)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3d (PI 3d)

Cel główny OP 1 realizowany będzie w oparciu o realizację CT 1 i 3. Połączenie dwóch CT w ramach jednej Osi priorytetowej jest uzasadnione z uwagi na komplementarność zaplanowanych do realizacji typów projektów. Wsparcie infrastruktury i działalności w zakresie B+R w ramach CT 1 jest ściśle powiązane z wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach zaprogramowane w ramach CT 3. Jednocześnie zarówno w ramach CT 1 jak i w CT 3 przewidywane jest wsparcie innowacyjności i aktywności badawczo-wdrożeniowej przedsiębiorstw, co ostatecznie wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a: Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do prowadzenia badań i prac rozwojowych na rzecz gospodarki.

Typy projektów:

1. Nabycie lub wytworzenie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych niezbędnej do realizacji strategii regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa korzystające z usług jednostek B+R, podmioty sektora B+R rozwijające działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na współpracę z sektorem przedsiębiorstw, podmioty zarządzające wspartą infrastrukturą, podmioty zaangażowane w proces transferu technologii,

Typy beneficjentów: jednostki naukowe, przedsiębiorcy, partnerstwa wymienionych podmiotów

Terytorialny obszar realizacji: obszar województwa zachodniopomorskiego

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (…)

Cel szczegółowy 1: Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach

Typy projektów:

1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

2. projekty B+R przedsiębiorstw wraz z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (ochrona krajowa, międzynarodowa)

3. projekty przedsiębiorstw polegające na wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparcie zostanie skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i rozwijających działalność badawczo-rozwojową.

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi. Zaplanowane typy projektów zapewnią możliwość realizacji kompleksowego cyklu inwestycyjnego, od fazy inwestycji w infrastrukturę B+R czy badań począwszy, przez prace rozwojowe, linie demonstracyjne, po wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa.

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa,

Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo– przemysłowe

Terytorialny obszar realizacji: obszar województwa zachodniopomorskiego

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy 3: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP.

Typy projektów:

1. Inwestycje w przedsiębiorstwach. Wsparcie zostanie ukierunkowane na procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach, skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do wykreowania nowego produktu/ usługi, do zmiany profilu gospodarczego lub do istotnego wzrostu zatrudnienia.

2. Inwestycje w wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wspierane będą przedsięwzięcia wysokoinnowacyjne, nowatorskie,, które charakteryzują się wysokim poziom ryzyka inwestycyjnego oraz przedsiębiorstwa powstające na styku świata nauki i biznesu (np. spin off). Wsparcie uzyskają także nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej działające w sektorach zaawansowanych technologii. Efektem udzielonego wsparcia będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego.

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa

Terytorialny obszar realizacji: obszar województwa zachodniopomorskiego

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy 4: Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Typy projektów: Tworzenie/rozbudowa terenów pod inwestycje:

1. Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych,

2. Tworzenie nowych obszarów aktywności gospodarczej na terenach popegeerowskich, powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa gospodarcze realizujące inwestycje na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich.

Typy beneficjentów: podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, związki jst, przedsiębiorcy, partnerstwa wymienionych podmiotów.

Terytorialny obszar realizacji: obszar województwa zachodniopomorskiego

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy 5: Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej

Typy projektów:

1. Wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu(np. doradztwo, certyfikacja).

2. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej (np. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach bądź misjach gospodarczych).

3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym)

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, turyści, mieszkańcy regionu

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów

Terytorialny obszar realizacji: obszar województwa zachodniopomorskiego

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3d: Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Cel szczegółowy 6: Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Typy projektów:

1. Bony na specjalistyczne usługi (koszyk usług IOB opracowany zostanie po

dokonaniu rozstrzygnięć podziału między poziomem krajowym a regionalnym).

2. Zwiększenie zdolności Instytucji Otoczenia Biznesu do budowania

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o specjalizacje.

3. Wsparcie powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, finansowego, edukacji i nauki, badań i rozwoju

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

Terytorialny obszar realizacji: obszar województwa zachodniopomorskiego

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

 1. Harmonogram naboru na rok 2016