Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – realizowane w ramach osi priorytetowej I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R – najważniejsze informacje:

Cel szczegółowy działania: Zwiększone zastosowanie wyników prac badawczo – rozwojowych w MŚP.

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R kieruje wsparcie na rynkowe zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014 – 2020. Premiowane będą także wdrożenia wyników projektów badawczo–rozwojowych zrealizowanych przy współfinansowaniu z innych środków publicznych, w tym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub środków własnych przedsiębiorstwa. Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.
Warunkiem koniecznym do spełnienia będzie zgodność projektu z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
Efektem tak udzielonego wsparcia będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo–rozwojowe i wdrażających ich wyniki.
Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:

  • -wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
  • -zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • -zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uzyskanie wsparcia w Działaniu 1.4 warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach działania 1.1 lub dysponowaniem przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez przedsiębiorstwo.
Warunkiem wsparcia jest wcześniejsze poddanie technologii walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych produktu/usługi/technologii będącej przedmiotem wdrożenia. Wyłączone ze wsparcia w ramach niniejszego działania są inwestycje oparte na gotowym rozwiązaniu technologicznym oraz inwestycje w których wdrażanie nowego rozwiązania technologicznego nie stanowi kluczowego aspektu projektu oraz projekty zakładające kwalifikowanie do dofinansowania nakładów inwestycyjnych, które nie będą niezbędne (bądź ich skala nie będzie adekwatna) do wdrożenia wyniku prac badawczo-rozwojowych.

Typy projektów:

Wdrażanie wyników prac B+R.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu: Do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom wsparcia:

– 55% – mikro, małych przedsiębiorców,
– 45% – średnich przedsiębiorców.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
– 8 000 000 PLN

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: aktualnie nie określono

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź planowany harmonogram naborów !

Zapraszamy do kontaktu !