Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – najważniejsze informacje:

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom, jak również konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie.

Typy projektów:

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w „Założenia do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.
 2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
  – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
 3. Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w „Założeniach do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r.  w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu.
 4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom wsparcia:

– 45% – średnie przedsiębiorstwa,
– 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 000 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 400 000 PLN

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ)

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź planowany harmonogram naborów !

Zapraszamy do kontaktu !