Poddziałanie 1.4.4 internacjonalizacja MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, RPO WiM 2014-2020 – konkurs ogłoszony

Niniejszym informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach podziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.

Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia o konkursie.

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach podziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 sierpnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3,
10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  opcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach – oryginały lub oryginał i kopia – w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego .

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa – wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach  poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.

Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur oraz w regulaminie konkursu (rozdział § 11)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

61 428 120,00 złotych

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie