Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, RPO W i M 2014-2020

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.

Cel poddziałania:

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, RPO W i M realizuje cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); Priorytet inwestycyjny 3b. „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”

Celem poddziałania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego.

Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Typy projektów:

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, RPO W i M  kieruje wsparcie na projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO:

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, RPO W i M  przewiduje działania komplementarne ze wsparciem oferowanym w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na stworzenie i wdrożenie nowego modelu biznesowego MSP w oparciu o internacjonalizację ich działalności. Wsparcie to będzie mogło zostać następnie uzupełnione inwestycjami planowanymi w programie regionalnym (preferencje dla beneficjentów PO PW).

Komplementarność wsparcia RPO WiM 2014-2020 i PO PW 2014-2020 zapewnia Grupa Sterująca ds. koordynacji interwencji w Polsce Wschodniej funkcjonująca w ramach Zespołu Międzyresortowego ds. programowania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE oraz wzajemny udział w Komitetach Monitorujących przedstawicieli IZ RPO PW oraz IZ POPW.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Warunkiem uzyskania wsparcia inwestycyjnego na rozwój związany z internacjonalizacją będzie wykazanie faktycznego związku planowanej inwestycji z działalnością eksportową przedsiębiorstwa;

Wykluczona z dofinansowania w ramach niniejszego Poddziałania jest działalność handlowa (tzn. polegająca wyłącznie na handlu produktami/ towarami/ usługami obcymi).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • przedsiębiorstwa MŚP

Finanse:

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 800 000 PLN
  • Maksymalny poziom wsparcia: 50% wydatków kwalifikowanych projektu

Planowany termin naboru wniosków:

  • rozpoczęcie naboru: 29.07.2016 r.
  • zakończenie naboru: 29.08.2016 r., g. 15:30
  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2016 r.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu

Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków