Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”; RPO woj. mazowieckie – konkurs ogłoszony !

Informujemy, że w dniu 25 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014-2020, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 30 czerwca 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 31sierpnia 2016 roku do godz. 15.00. (przedłużony do dnia 12 września 2016)
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WMwww.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
  • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
  • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
  • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 000 000,00 EUR (30 716 000,00 PLN[1])
Regulamin konkursu Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.euoraz portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl