Programy na lata 2014-2020 zaakceptowane przez Komisję Europejską

Komisja Europejska dała zielone światło dla wszystkich Programów Operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w informacji z dnia 13.02.2015 r., wszystkie programy na lata 2014-2020 zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Ostatnie decyzje KE wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

W tym momencie zatem pozostaje już w gestii odpowiednich organów w Polsce ostateczne ustalenie zasad ubiegania się o poszczególne dotacje oraz ustalenie harmonogramu naboru wniosków.

Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa dla działania 2.1. Należy jednak zauważyć, iż pomimo promocji tego faktu przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów z nowej perspektywy w naszym kraju, jest to konkurs dedykowany wyłącznie dla podmiotów publicznych, takich jak:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niestety polscy przedsiębiorcy z sektora MSP nadal czekają na opublikowanie informacji na temat bezpośrednio interesujących ich konkursów, bowiem w resorcie oraz regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej.

Zatwierdzone przez Komisję Europejską programy na lata 2014-2020 przedstawiają się jak poniżej:

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to tak jak jego poprzednik, największy polski program (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to środki na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Program Polska Cyfrowa to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Program Polska Wschodnia (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Fundusze programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

Program Pomoc Techniczna to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

Programy na lata 2014-2020 zostały zatem zatwierdzone, niemniej jednak nadal nie wiadomo jak długo muszą jeszcze poczekać polscy przedsiębiorcy na ostateczne ustalenie zasad ubiegania się o środki w ramach poszczególnych programów oraz określenie harmonogramu naboru wniosków.