Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (SZOOP) zostały opublikowane

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020″ (SZOOP). Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

SZOOP uszczegóławia zapisy programu operacyjnego w podziale na działania/poddziałania. Informacje zawarte w SZOOP dotyczą w szczególności następujących kwestii:

  • cele i oczekiwane rezultaty planowanej interwencji;
  • typy projektów;
  • typy potencjalnych beneficjentów;
  • system instytucjonalny realizacji programu;
  • rozkład alokacji finansowej;
  • maksymalny poziom dofinansowania;
  • formy wsparcia;
  • tryby i kryteria wyboru projektów;
  • kwestie dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis;
  • zestawienie projektów pozakonkursowych.

Integralnym elementem SZOOP są kryteria wyboru projektów. Załącznik z tymi kryteriami podlega zatwierdzeniu przez komitet monitorujący. Projekt wytycznych przeszedł proces wieloetapowych konsultacji zewnętrznych m.in. z Urzędami Marszałkowskimi, Trójstronną Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych, Radą Działalności Pożytku Ogólnego oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W przygotowanie dokumentu zostali włączeni także inni partnerzy społeczni.

Treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie”/„Wytyczne”,

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Aktualnie zatem należy jeszcze poczekać na moment, kiedy wszystkie programy operacyjne w ramach nowej perspektywy zostaną szczegółowo rozpisane na działania i poddziałania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SZOOP. Taka procedura zdecydowanie ułatwi potencjalnym wnioskodawcom identyfikację interesujących ich informacji oraz odniesienie swoich projektów do poszczególnych działań w ramach programów operacyjnych.