RPO WD – 1.4.1 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Informujemy o ogłoszeniu konkursu w ramach poddziałania:

1.4.1 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny

przez DOLNOŚLĄSKĄ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCA:

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00 dnia 23.02.2017 r.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

  • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
  • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
  • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
  • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu/internacjonalizacji/strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie.
Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:
• realizowane w partnerstwie;
• realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) lub pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

IV. Zasady finansowania projektu

  • Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;
  • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

V. Poziom dofinansowania projektów
1) Pomoc de minimis:
W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia
2) Pomoc publiczna:
W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020: Intensywność wsparcia wynosi do 50% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

Pełna treść ogłoszenia o konkursie.