Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP – 1.4.1.B

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – Poddziałanie 1.4.1.B realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw przewiduje do realizacji:

 1. projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
 2. projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw
 3. projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Fundusze Europejskie 2014-2020Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – Poddziałanie 1.4.1.B RPO WD 2014-2020 przewidziane jest dla podmiotów, które posiadają strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji lub plan rozwoju eksportu. Dokument ten stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Poddziałanie 1.4.1.B skierowane jest zarówno do Beneficjentów działania 1.4.1.A, tj. podmiotów, które opracowały wymagane strategie w ramach poddziałania 1.4.1.A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, i dzięki temu otrzymają dodatkowe punkty w ramach kryteriów wyboru projektów, jak również do pozostałych przedsiębiorców, którzy opracują strategię internacjonalizacji w ramach zewnętrznej usługi doradczej lub samodzielnie oraz złożą ją jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Planowany termin naboru:

 • opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 grudnia 2016 r.; 1.4.1.B.c – ogłoszenie o konkursie
 • termin rozpoczęcia składania wniosków: 30 stycznia 2017 r. (g. 8.00)
 • termin zakończenia składania wniosków: 23 lutego 2017 r. (g. 15.00)

Dla poddziałania 1.4.1.B.c:

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Okres wdrożenia planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Zasady finansowania projektu

 • Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;
 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Poziom dofinansowania projektów
1) Pomoc de minimis: do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia
2) Pomoc publiczna: do 50% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój eksportu !

 • Przygotowujemy wymagane strategie eksportowe oraz wnioski o dofinansowanie.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu