Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW) ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w:

 • diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Od roku 2017 zmianie ulegają zasady ubiegania się o dofinansowanie dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Jest to działanie 1-etapowe. Przygotowując wniosek o dofinansowanie jako załącznik należy złożyć nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem. Nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności opracowany w wyniku skorzystania z zewnętrznej usługi doradczej stanowi koszt kwalifikowany projektu.

USŁUGI W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI MŚP – POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA, DORADZTWO EKSPORTOWE !

RP CONSULTING

 

Specjalizacje:

1. strategia / plan działalności międzynarodowej – opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

 

 

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizuje priorytet inwestycyjny 3b (PI 3b): opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Maksymalna kwota wsparcia oraz intensywność dofinansowania

 • Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 000,00 zł.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki obejmujące:

1) Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności - Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – maksymalnie do kwoty 30 tys. PLN

2) Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności – stanowiące co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

3) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych

4) Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane – stanowiące nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Szczegółowe zasady finansowania projektów oraz katalog kosztów kwalifikowanych:

1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) – koszty kwalifikowane

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • prowadzące działalność na terenie min. jednego województwa z makroregionu Polski Wschodniej, tj. 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko‐mazurskiego
 • realizujące projekt na terenie co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej
 • które przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy  trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • które osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia
 • dla których wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych.
 • posiadające w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej
 • których projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych.

Preferowane będą projekty:

 • których przedmiotem jest produkt „Polski Wschodniej”
 • dla których działalność Wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej
 • początkujących eksporterów oraz przedsiębiorstw, w przypadku których udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej w przychodach netto ze sprzedaży towarów i usług w ostatnim zamkniętym roku obrotowym był mniejszy niż 30%
 • które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki

Poziom i kwota dofinansowania ?

Planowany termin naboru wniosków:

 • konkurs nr I 2017:
 • nabór wniosków: od 28.04.2017 do 30.06.2017
 • konkurs podzielony na 2 etapy: 1 etap – 28.04-31.05. 2017; 2 etap: 01.06-30.06.2017
 • Treść ogłoszenia o konkursie

Harmonogram naborów PO PW na rok 2017

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Jako firma doradcza posiadamy doświadczenie w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację zarówno, jeśli chodzi o usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji (plan rozwoju eksportu, strategia działalności międzynarodowej), jak również pozyskiwaniem dofinansowania na rozwój eksportu. Usługi te realizujemy od roku 2009. W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) kompleksowo obsługiwaliśmy działanie 6.1 PO IG Paszport do Eksportu. Zrealizowaliśmy przeszło 100 projektów, obejmujących:

 • przygotowanie planu rozwoju eksportu
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • rozliczanie przyznanego dofinansowania (wnioski o płatność)
 • współpracę przy wdrażaniu działań eksportowych (m.in. usługi doradcze w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych, badania rynków zagranicznych)

Kompleksowo obsłużymy także Twoje projekty w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Zapraszamy do kontaktu.