3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs 2017 ogłoszony !

Informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2017 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, które ma przyczynić się do rozwoju eksportu wśród przedsiębiorców z województwa małopolskiego.

Konkurs w roku 2017 stanowi reedycję działania, które po raz pierwszy zorganizowane zostało w roku 2016, niemniej jednak przewiduje nieco zmienione warunki ubiegania się o dofinansowanie. ramach.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie:

Wartość dofinansowania:

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 400 tys. PLN
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 200 tys. PLN
 • Maksymalny poziom refundacji: 50% wartości wydatków kwalifikowanych
 • Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu  w roku 2017 wynosi 8 144 208,38 zł

Czas trwania projektu:

 • Maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące (w roku 2016 było to 12 miesięcy)
 • projekt nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
 • opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej nie jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu. Wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia projektu datę późniejszą niż data sporządzenia strategii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

 1. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 2. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 3. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 4. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 5. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 6. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
 7. doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Typy projektów:

1) typ projektu A: przygotowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis

2) typ projektu B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Malopolskich MŚP serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w skutecznym przygotowaniu projektów do poddziałania 3.3.2 RPO WM 2014-2020.

W konkursie dla roku 2016:

 • wykazaliśmy się 100% skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania
 • przygotowaliśmy 6 projektów pełnych (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie)
 • opracowaliśmy 1 strategię eksportową dla projektu, dla którego Wnioskodawca samodzielnie przygotowywał wniosek o dofinansowanie
 • przeprowadziliśmy zainteresowanych Beneficjentów przez pełny okres realizacji projektu przygotowując dla nich wnioski o płatność oraz prowadząc kontakty z MCP

Pełna treść ogłoszenia o konkursie