Strategia / Plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Wszystkie działania MŚP w zakresie Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP (RPO WM 2014-2020), wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności, muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Minimalny zakres merytoryczny dokumentu – Strategia / Plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (od roku 2017):

Wymagane jest aby strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa zawierała co najmniej następujące elementy:

a) analizę i wskazanie priorytetowego rynku / priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron), w tym m.in. analizę konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta na docelowym rynku priorytetowym / rynkach priorytetowych, a także analizę ich słabych i mocnych stron,

b) opis wyznaczonych celów,

c) strategię eksportową w zakresie produktu / usługi, w tym opis sposobu/sposobów wejścia na priorytetowy rynek zagraniczny,

d) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej.

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2, natomiast w odniesieniu do poddziałania 3.3.1 stanowi rekomendację dla beneficjentów, co do wymagań dla odbiorców wsparcia w zakresie umiędzynaradawiania.

Możliwość refundacji kosztów przygotowania dokumentu

Komponent związany z przygotowaniem strategii / planu działalności międzynarodowej może stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Strategia / plan działalności międzynarodowej może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie (odpowiednie sekcja i pole zostaną wskazane w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie), zawsze jednak musi zawierać co najmniej wskazane powyżej minimalne elementy.

Strategia / Plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa dla Twojej firmy

  • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie
  • Obsługujemy procedurę zamówień w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
  • Jesteśmy skuteczni !

Planujesz opracować dokument strategia plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa ?

Potrzebujesz porady w tym zakresie ?

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !